Ministerstwo Rolnictwa poinformowało w drugiej połowie października o powołaniu Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej.

Kto wszedł w jej skład? Jaki plan działania ma rada? Czy zamierza przygotować nowe uregulowania prawne - kiedy i jakie? Na czym będzie polegało zapowiadane "upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o nowych regulacjach prawnych"? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa.

To wyjaśniło, że do zadań rady należy:

1)            opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie;

2)            wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej;

3)            upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych oraz wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą;

4)            popularyzacja osiągnięć rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą;

5)            opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, działań oraz realizacji celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020;

6)            opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie.

Ministerstwo podało też, że biorąc pod uwagę zadania związane z Ramowym Planem Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce w latach 2014-2020, rada będzie prowadziła działania i przedstawiała propozycje zmierzające do realizacji celów określonych w tym planie, tj.:

1)            zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej na rynku;

2)            stymulowanie rozwoju przetwórstwa produktów ekologicznych;

3)            dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych;

4)            wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej;

5)            podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego;

6)            włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa ekologicznego;

7)            utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych;

8)            rozwiązań dotyczących sprzedaży bezpośredniej.

„Ponadto, w nawiązaniu do zapytania o upowszechnienie i popularyzację wiedzy z zakresu nowych regulacji prawnych uprzejmie wyjaśniam, iż w celu realizacji ww. działań planowane jest, iż rada jako organ opiniodawczo-doradczy będzie proponować do realizacji rozwiązania w tym zakresie - dodano. - Jednocześnie członkowie rady mogą brać udział przy realizacji takich zadań.  Rada do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej może również proponować podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych.”

Osobowy skład Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej przedstawia się następująco:

1.            Pan dr hab. Józef Tyburski, prof. UW-M

2.            Pan Piotr Osik

3.            Pani dr Joanna Kwapisz

4.            Pan dr Jacek Postupolski

5.            Pan Andrzej Groszek

6.            Pan Michał Rybarczyk

7.            Pan Artur Siedlarek

8.            Pan Krzysztof Woźniak

9.            Pan dr Wiesław Podyma

10.          Pan prof. dr hab. Eugeniusz Herbut

11.          Pani dr hab. Jolanta Kowalska

12.          Pan dr Krzysztof Jończyk

13.          Pani dr hab. Elżbieta Rozpara

14.          Pan dr hab. Tomasz Cencek

15.          Pan dr hab. Jerzy Barszczewski

16.          Pan Marian Szałda

17.          Pan dr Henryk Skórnicki

18.          Pan Jan Marek Lenczowski

19.          Pan Paweł Krajmas

20.          Pan dr hab. Jerzy Szymona

21.          Pani dr Sylwia Żakowska-Biemans

22.          Pan Maciej Bartoń

23.          Pani Edyta Jaroszewska-Nowak

24.          Pani Danuta Pilarska

25.          Pan Andrzej Czubała

26.          Pani Maria Staniszewska

27.          Pan Jerzy Mariak

28.          Pan Tomasz Obszański

29.          Pani Agnieszka Saternus

30.          Pani Katarzyna Jagiełlo

31.          Pan Lech Kuropatwiński

32.          Pan Tadeusz Sabat

33.          Pan Mariusz Gołębiowski

34.          Pani Marianna Radzięda

35.          Pan Radosław Nienartowicz

36.          Pan Krzysztof Konieczny