Aby być pewnym, że kontroluje nas osoba, która znajduje się w rejestrze, warto sprawdzić jej dane na stronie Inspektoratu. Rejestr zawiera imiona i nazwiska inspektorów rolnictwa ekologicznego oraz informacje o posiadanych przez nich uprawnieniach do prowadzenia kontroli w zakresie poszczególnych rodzajów specjalizacji, określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz.U. Nr 94 poz. 607).

Do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego mogą zostać wpisane osoby, które posiadają wiedzę teoretyczną niezbędną do przeprowadzenia kontroli u producentów ekologicznych, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W 2010 r. przeprowadzono 10 egzaminów dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektów rolnictwa ekologicznego. Egzaminy obejmowały wszystkie rodzaje specjalizacji. Do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego zostało wpisanych 182 inspektorów rolnictwa ekologicznego, posiadających uprawnienia do kontroli w zakresie jednego lub kilku rodzajów specjalizacji.