Według raportu „Organic farming in the EU - a decade of organic growth”, w latach 2012-2020 wzrósł nie tylko udział gruntów rolnych pod rolnictwem ekologicznym, ale także prawie dwukrotnie wzrosła ekologiczna sprzedaż detaliczna w UE. Co ciekawe, ekologiczną produkcją chętniej zajmują się młodsi rolnicy, a na tle unijnym choć ze znacznym zróżnicowaniem, to właśnie gospodarstwa ekologiczne są większe niż konwencjonalne.

Sprzedaż w gospodarstwach ekologicznych

W 2020 roku światowy rynek ekologicznej żywności i napojów przekroczył 120 miliardów Euro. Według autorów raportu, UE zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem spożycia żywności ekologicznej (37%). Większość sprzedaży w Unii Europejskiej koncentruje się w Niemczech i Francji, które stanowią odpowiednio 33,5% i 28,3% sprzedaży żywności ekologicznej.

Szczególnie wysoki wzrost sprzedaży był obserwowany w okresie pandemii COVID-19. Z uwagi na kwestię zdrowotną, konsumenci gotowi byli zapłacić więcej i częściej przygotowywać żywność w domu.

W pierwszej dziesiątce krajów o najwyższej wartości spożycia żywności ekologicznej na mieszkańca, występują: Dania (384 EUR), Luksemburg (285 EUR), Austria (254 EUR), Szwecja (EUR 212), Francja (188 EUR) i Niemcy (180 EUR).

Sytuacja różni się w poszczególnych krajach, przykładowo w Bułgarii, na Węgrzech, Portugalii i Rumuni, sprzedaż żywności ekologicznej jest bliska 0%. W tych krajach jest ona na wczesnym etapie rozwoju, a popyt nie jest jeszcze w pełni rozwinięty – czytamy w raporcie.

W skali UE gospodarstwa ekologiczne większe niż konwencjonalne

Na podstawie danych ze zintegrowanych statystyk gospodarstw rolnych z 2020 r, największa liczba unijnych producentów ekologicznych znajduje się we Włoszech, Francji i Hiszpanii.

Na szczeblu UE udział gruntów jest wyższy, niż udział gospodarstw w pełni lub częściowo ekologicznych. Wynika to z faktu, że przeciętnie wielkość gospodarstw ekologicznych (41 ha) jest większa niż gospodarstw konwencjonalnych (16 ha). Gospodarstwa ekologiczne są większe niż konwencjonalne, z największą różnicą na Litwie, w Portugalii i Słowacji. Podobnej wielkości gospodarstwa występują w Niemczech i Irlandii , a w Bułgarii, Czechach, Francji i Luksemburgu - gospodarstwa ekologiczne są o 20 do 40% mniejsze - wynika z raportu.

 Gospodarstwa ekologiczne przyciągają młodych

W większości krajów gospodarstwa nastawione na rolnictwo ekologiczne lub w trakcie konwersji, przyciągają młodszych gospodarzy - w porównaniu do gospodarstw nastawionych na produkcję konwencjonalną. Na poziomie UE około 21% gospodarstw ekologicznych w 2020 r, zarządzanych było przez osoby poniżej 40 lat, podczas gdy odsetek ten wynosił tylko 12% w gospodarstwach konwencjonalnych.

 Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Jak podają autorzy raportu, w Polsce konsumenci wydają średnio mniej niż ok. 10 euro na mieszkańca rocznie, na żywność ekologiczną. W 2019 r. unijne wsparcie dla rolnictwa ekologicznego wyniosło średnio euro 134 euro/ha, uzupełnione o 77 euro/ha dofinansowania krajowego. Wsparcie z WPR obejmuje około 80% wszystkich obszarów pod uprawę ekologiczną.

Barierami rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce są: niski poziom dostaw surowców; słabo rozwinięte kanały rynkowe; stosunkowo wysokie ceny; niższa siła nabywcza (77% średniej UE) oraz niższa świadomość konsumentów krajowych w porównaniu z pozostałymi państwami UE.