Przypominamy, że w ramach Interwencji Rolnictwo ekologiczne, o dopłaty będzie mógł ubiegać się rolnik objęty nadzorem jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.

Interwencja Rolnictwo ekologiczne

Wsparcie w ramach interwencji dotyczy upraw: rolniczych, warzywnych, zielarskich, sadowniczych (podstawowe, jagodowe, ekstensywne) oraz paszowych i TUZ powiązanych z produkcją zwierzęcą.  Zróżnicowane będą płatności ze względu na okres konwersji. Zobowiązania zaplanowano także dla małych gospodarstw do 10 ha UR. Wprowadzono także dodatkową płatność w interwencji, jaką stanowi premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą, w której warunkiem jest posiadanie w gospodarstwie obsady zwierząt od 0,5 DJP/ha do 1,5 DJP/ha.

Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule poniżej

Łączenie Interwencji Rolnictwo ekologiczne z ekoschematami

Z prośbą o informację na temat możliwości łączenia poszczególnych ekoschematów, zwróciliśmy się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak podawał rzecznik prasowy ARiMR, istnieje możliwość zestawienia dwóch ekoschematów, z tą interwencją.

Interwencję Rolnictwo ekologiczne z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 można łączyć z:

- ekoschematem Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (pod warunkiem realizacji na objętych nim gruntach zobowiązań ekologicznych),

-z sześcioma praktykami w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, tj. Międzyplonami ozimymi lub wsiewkami śródplonowymi, Opracowaniem i przestrzeganiem planu nawożenia, Zróżnicowaną strukturą upraw, Wymieszaniem obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji, Stosowaniem nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo i Wymieszaniem słomy z glebą.

-Płatności w ramach interwencji Rolnictwo ekologiczne nie przysługują do obszarów, na których są realizowane zobowiązania ekologiczne i rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020), a także rolno-środowiskowo-klimatyczne (WPR 2023-2027) – dodawał rzecznik.