Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Agencją Rynku Rolnego postanowiły w kompleksowy sposób przekazać społeczeństwu wiedzę o korzyściach płynących z produkcji ekologicznej, zachęcić indywidualnych producentów, przetwórców i grupy producentów do przestawiania się na ekologiczne metody wytwarzania żywności oraz uświadomić wszystkim konsumentom, dlaczego warto sięgać po wyroby rolnictwa ekologicznego.

Z początkiem listopada 2006 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjna dotycząca rolnictwa ekologicznego i jego produktów. Potrwa ona 3 lata. Połowę z 12 mln zł przeznaczonych na ten cel zwróci nam Unia Europejska.

Popyt na jakość
Coraz częściej szukamy unikalnych produktów, za które gotowi jesteśmy zapłacić więcej niż za wyroby wytwarzane metodami konwencjonalnymi. Pod warunkiem jednak, że żywność ta będzie charakteryzowała się dobrą jakością i będzie bezpieczna dla zdrowia. Stąd coraz większą wagę przywiązuje się do oznaczeń, które byłyby gwarancją tejże jakości.W marcu 2000 r. Komisja Europejska wprowadziła logo „rolnictwo ekologiczne”. Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej wszystkie polskie certyfikowane gospodarstwa ekologiczne mogą oznaczać tym znakiem swoje wyroby. Użycie logo jest dobrowolne, ale równocześnie obwarowane koniecznością spełnienia określonych wymagań. Znak umieszczony na produkcie oznacza, bowiem, że przynajmniej 95 proc. jego składników zostało wytworzone metodami ekologicznymi i wyrób spełnia wymogi oficjalnego systemu certyfikacji (zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Rady EWG 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych). Oznacza to m.in. żywność produkowaną bez użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, przy zachowaniu żyzności gleby oraz różnorodności biologicznej.

Polskie regulacje
W Polsce system certyfikacji w rolnictwie ekologicznym regulowany jest Ustawą o rolnictwie ekologicznym z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898.). System ten tworzą jednostki państwowe i prywatne:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) – organ upoważniający jednostki do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów,
 • Inspekcja Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych (www.ijhar-s.gov.pl) – organ nadzoru nad jednostkami certyfikującymi. Przyjmuje zgłoszenia rolników i producentów podejmujących działalność w rolnictwie ekologicznym, upoważnia producentów do przywozu wyrobów rolnictwa ekologicznego z krajów trzecich niewymienionych na liście Komisji Europejskiej, gromadzi informacje o producentach oraz udostępnia je zainteresowanym podmiotom,
 • jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl). Obecnie są to:
  • AGRO BIO TEST
  • BioCert Małopolska,
  • BIOEKSPERT,
  • COBICO,
  • EKOGWARANCJA PTRE,
  • Jednostka Certyfikacji Produkcji Ekologicznej „PNG”,
  • PCBC – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Cele kampanii
Główną przyczyną zbyt wolnego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce jest brak szerszej informacji o korzyściach, jakie może ono przynieść zarówno rolnikom, jak i konsumentom. Dlatego też trzyletnia kampania będzie skierowana do obu tych grup. Obejmie edukację doradców i producentów w zakresie ekologicznych metod produkcji rolniczej, zasad certyfikacji, obowiązków spoczywających na producentach żywności ekologicznej i możliwościach, jakie stwarzają przepisy wspólnotowe oraz korzyściach płynących z ekologicznego rolnictwa, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska. Konsumenci będą się uczyć, jak odróżnić produkty rolnictwa ekologicznego od innych, często bardzo do nich podobnych, a ponadto dowiedzą się, w jaki sposób zagwarantować wymaganą jakość tych wyrobów. Pojęcie „żywność ekologiczna” bywa często mylone z określeniem „zdrowej żywności”. Pierwsze z tych pojęć dotyczy żywności certyfikowanej, drugie jest nazwą stworzoną dla celów marketingowych.
 

Źródło: "Farmer" 23/2006