Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Od 15 października pomoc na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"

Autor:

Dodano:

Od 15 października do 31 grudnia 2020 r., będzie można składać wnioski o pomoc w kolejnym naborze "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej".

O pomoc taką mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, a także ci, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wsparciem mogą zostać objęte gospodarstwa, w których ww. okoliczności wystąpiły w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych - wynika z opublikowanego dziś ogłoszenia Prezesa ARiMR w tej sprawie.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Ostatni nabór o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW 2014–2020 - zakończył się 31 sierpnia br.

×