Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Na KRUS zabrakło w 2020 roku 992 mln zł

Autor:

Dodano:

Trwają prace nad zmianą ustawy budżetowej na obecny rok. Dotyczą m.in. zwiększenia wydatków na KRUS o prawie miliard.

W ustawie budżetowej na rok 2020 w części dotyczącej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 17.951.189 tys. zł, z tego dotacje i subwencje  to 17.645.343 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 295.246 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych - 10.600 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części  o kwotę 991.979 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 871.866 tys. zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 120.113 tys. zł.

Jak podano w uzasadnieniu, zwiększenie poziomu wydatków wystąpiło przede wszystkim w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa do Funduszu Emerytalno-Rentowego o kwotę 869.517 tys. zł w celu sfinansowania przez Fundusz Emerytalno-Rentowy prognozowanego wzrostu kosztów z tytułu wypłaty emerytur i rent rolniczych; wypłatą zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonego rolnika i domownika oraz zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną przysługującego ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, a także z tytułu przeniesienia do części dotyczącej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego środków ujętych dotychczas  w rezerwie celowej na wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Po dokonaniu powyższych zmian, wydatki w części obejmującej Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwiększą się do kwoty 18.943.168 tys. zł, w tym dotacje i subwencje  do wysokości 18.517.209 tys. zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości  415.359 tys. zł.

×