Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Reforma planowania przestrzennego zapobiegnie konfliktom na wsi?

Autor:

Dodano:

Konflikty na wsiach utrudniające normalne prowadzenie gospodarstw, wynikają, zdaniem resortu rolnictwa, z przenikania się zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Zmienić ma to planowana reforma.

Rolnicy od lat postulują konieczność wprowadzenia takich rozwiązań prawnych, które wieś czyniłyby przede wszystkim miejscem zamieszkania rolników, lokowania gospodarstw i prowadzenia działalności rolniczej. Dla osiedlających się na wsiach „nierolników” nie jest to fakt oczywisty, w związku z czym coraz częściej dochodzi do sąsiedzkich konfliktów, które uniemożliwiają rolnikom normalną pracę. Ich przyczyną mogą być choćby odgłosy zwierząt gospodarskich czy pracujących maszyn rolniczych.

KRIR nie po raz pierwszy zwrócił się do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o stworzenie systemowych rozwiązań dotyczących prowadzenia produkcji rolnej, które rozstrzygałby podobne konflikty. W odpowiedzi resort rolnictwa zauważa jednak, że kwestia uciążliwości działalności rolniczej związana jest raczej z cywilistyczną kwestią wykonywania prawa własności, a więc sprawy te wystarczająco reguluje obowiązujące prawo cywilne.

Zgodnie bowiem z art. 144 k.c. „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. To więc do sądów powszechnych (w przypadku sporu) każdorazowo będzie należała ocena co jest immisją ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych” – czytamy w przesłanej KRIR odpowiedzi.

W opinii resortu, również ustawa z 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w istotny sposób ogranicza nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby niezwiązane z rolnictwem, a więc osoby, które potencjalnie mogą podejmować działania zakłócające działalność rolniczą. Ministerstwo Rolnictwa zapewnia jednak, że dostrzega wskazywane przez rolników problemy i konieczność podjęcia działań dla ich rozwiązania.

Zdaniem resortu, konflikty między mieszkańcami obszarów wiejskich prowadzącymi działalność rolniczą a napływowymi mieszkańcami wsi wynikają w dużej mierze z przenikania się zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, co jest konsekwencją braku odpowiedniego planowania przestrzennego. Zmienić ma to jednak planowana reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, nad którą prace trwają w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

„Nowa ustawa ma zawierać skuteczne regulacje gwarantujące ochronę interesu społeczności lokalnych, które stopniowo będą przybliżać do ładu przestrzennego. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dostrzega odmienne wyzwania stające przed gospodarowaniem przestrzenią na wsi i w miastach, dlatego zwróciło się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o współpracę w zakresie wypracowania optymalnych regulacji planistycznych dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenach wiejskich. Jedną z propozycji zmian w systemie planowania jest wprowadzenie planów urządzeniowo-rolnych gminy. Plan urządzeniowo-rolny gminy jest opracowaniem planistycznym, rozwijającym zagadnienia uznane za priorytetowe w opracowaniach strategicznych. W szczególności porusza problematykę związaną z rolnictwem, a także ochroną środowiska naturalnego oraz z turystyką i rekreacją. Plan zawiera analizę stanu istniejącego rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz problematykę, która na nią pośrednio lub bezpośrednio oddziałuje” – czytamy w publikowanej przez KRIR odpowiedzi.

Według Ministra Rolnictwa przeprowadzenie reformy planowania przestrzennego doprowadzi do zmniejszenia konfliktów na obszarach wiejskich poprzez wskazanie terenów, na których jest prowadzona działalność rolnicza i jednocześnie objętych zakazem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

×