Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Spółkom wodnym potrzeba ułatwień w dostępie do PROW

Autor:

Dodano:

Obowiązujące przepisy w praktyce pozbawiają spółki wodne dostępu do funduszy na inwestycje w ramach PROW. Resort rolnictwa analizuje możliwość zmian w regulacjach.

W połowie października br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę warunków pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk i katastrof”, typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” objętego PROW na lata 2014-2020 dla spółek wodnych. Jak argumentowali samorządowcy, zarządy spółek wodnych pełnią funkcję społecznie i nie mają zdolności kredytowej. Dlatego spółki nie mogą spełnić wymogu przedstawienia gwarancji bankowej i skorzystać z PROW, aby dofinansować potrzebne inwestycje.

KRIR wnioskowała więc, aby zmienić przepisy w przedmiotowym działaniu tak, aby umożliwić spółkom wodnym skorzystanie z 20% zaliczki, a 80% nakładów inwestycji mogłoby być zabezpieczone kredytem pod zakupiony w ramach PROW sprzęt.

W odpowiedzi datowanej na 10 grudnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia: „Na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) beneficjenci poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) mogą otrzymać zaliczkę w wysokości 50% kwoty przyznanej pomocy. Wypłata zaliczki może nastąpić pod warunkiem przedłożenia przez beneficjenta gwarancji bankowej na 100% kwoty zaliczki. Wymóg ustanowienia gwarancji bankowej wynika z art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i przepisów rozporządzenia uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) i nie można od niego odstąpić w przepisach krajowych”.

Mimo to, resort przyznaje, że obecne przepisy blokują spółkom dostęp do wsparcia, a co za tym idzie uniemożliwiają realizację wielu potrzebnych inwestycji. W związku z tym „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizuje obowiązujące przepisy prawne pod kątem możliwości wprowadzenia zmian w tym instrumencie wsparcia, mających na celu ułatwienie ubiegania się o pomoc przez spółki wodne oraz ich związki" – czytamy w odpowiedzi przesłanej KRIR.

×