Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kiedy docieplenie budynku można wykonać bez obowiązku zgłoszenia?

Autor:

Dodano:

Znowelizowana ustawa Prawo budowlane wprowadziła szereg ułatwień dotyczących budowy, jak i prac remontowych, modernizacyjnych budynków, w tym i domów. Ten zakres uproszczeń obejmuje także prace dociepleniowe. Kiedy trzeba zgłosić termoizolację domu w urzędzie, a kiedy nie trzeba?

Jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia było prowadzenie prac dociepleniowych na budynkach o wysokości poniżej 12 m bez wcześniejszego zgłoszenia w stosownym urzędzie. 

Po nowelizacjach prawa budowlanego tylko w wyjątkowych przypadkach trzeba zgłaszać lub zdobyć pozwolenie na rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych domu. 

W pierwszej kolejności określmy kiedy możemy wykonać docieplenie budynku, w tym i domu bez konieczności zgłaszania, a kiedy takie zgłoszenie prac termoizolacyjnych jest obowiązkowe. 

Zgłaszać, czy nie zgłaszać prace dociepleniowe?

Zgonie z obowiązującą i znowelizowaną ustawą Prawo budowalne, zgłoszenie budynku uzależnione zostało od wysokości budynku, na którym mają być przeprowadzone prace dociepleniowe,

Jak określa art. 29 ust. 3 powyższej ustawy zgłoszenia wymaga wykonanie pracy budowlanej:

" e) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie
wyższych niż 25 m;"

Oznacza to, że wszystkie planowane prace termoizolacyjne na budynkach, których wysokość nie przekracza 12 m można przeprowadzić bez obowiązku zgłaszania stosownemu urzędowi.

Określa to precyzyjnie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w którym czytamy że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:

"c) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej
12 m,"

Pamiętajmy, że ustawodawca przewidział wyjątki od obu tych regulacji. Wyjątek ten dotyczy prac budowlanych prowadzonych na budynkach, które mają status zabytków lub są położone na obszarach objętych ochroną przyrody np. Natura 2000.

Zawsze jest wyjątek od reguły

 Ustawodawca określił w ustawie Prawo budowlane, kiedy prace termomodernizacyjne będą wymagały pozwolenia na budowę, nawet w sytuacji kiedy nasz budynek lub dom nie przekracza 12 m wysokości.

Zgodnie  art. 29 ust. 6, Prawa budowlanego:

"Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000."

Ponadto  art. 29. ust. 7 Prawo budowlane, dokładnie określa że decyzji na pozwolenie budowy w tym i prowadzenia robót budowlanych wymaga wykonanie prac (także dociepleniowych): 

"1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają
decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania
zgłoszenia – przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami".

Jak widzimy budynki, które zostały zarejestrowane jako zabytkowe lub położone na obszarze objętym ochroną przyrody objęte zostały bardziej restrykcyjnymi regulacjami, które dotyczącą prowadzenia prac remontowych i budowlanych, w tym i prac dociepleniowych.

Jakie dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu prac termoizolacyjnych?

Zanim udamy się do odpowiedniego urzędu by zgłosić prace termoizolacyjne, musimy zgromadzić niezbędne dokumenty.

W pierwszej kolejności należy pobrać formularz Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych i wypełnienia go. Trzeba w nim określić nie tylko rodzaj i zakres przeprowadzanych prac, ale też sposób ich wykonania i termin rozpoczęcia docieplania budynku, którego wysokość przekracza 12 m, ale nie jest większa niż 25 m.

Zgłoszenie wymaga dołączenia oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W niektórych przypadkach niezbędne jest przedstawienie szkiców lub rysunków związanych z planowaną inwestycją. Jednak decyzję o konieczności ich dostarczenia podejmuje stosowny urzędnik.

Wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia termoizolacji należy złożyć w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac.

Jeżeli w tym terminie prezydent miasta lub starosta nie wniesie sprzeciwu, to oznacza, że możemy rozpocząć prace dociepleniowe, w dniu podanym przez nas w zgłoszeniu.

Pamiętajmy, że wszelkie rozpoczęcie prac budowlanych w krótszym terminie lub w sytuacji gdy stosowny urząd zgłosi swoje uwagi i nie wyraził zgody na prowadzenie prac dociepleniowych są uznane w świetle prawa jako samowola budowlana.

Sprzedajesz lub kupujesz materiały budowlane niezbędne do wykonania prac termoizolacyjnych? Zapraszamy do skorzystania z naszej Giełdy Rolnej.

×