Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mniej na „Modernizację” i „Restrukturyzację”, więcej na działalność pozarolniczą, rozwój usług i kanalizację

Autor:

Dodano:

Realizacja PROW zaplanowanego na lata 2014-2020 wkroczyła w końcowy etap i należy obecnie dążyć do jak najpełniejszego wykorzystania budżetu poszczególnych instrumentów wsparcia, a w konsekwencji programu, w tym również realizacji zasady N+3 dla każdej alokacji rocznej – taki argument podano, przedstawiając kolejny projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano odstępstwo od rozwiązania, polegającego na połączeniu limitów na Mazowsze i pozostałe województwa dla niektórych instrumentów wsparcia, co ma „uelastycznić” przyznawanie pomocy. Tam gdzie nie określono limitu dla danego instrumentu wsparcia w rozporządzeniu (rozporządzenie ma charakter fakultatywny), pomoc jest przyznawana do wysokości limitu środków przeznaczonych na poszczególne działania i poddziałania – gdyż, jak uzasadniono, „wydatki programu są ostatecznie rozliczane z KE na poziomie działania (bez wyżej wymienionego podziału na regiony)”.

Po analizie sytuacji w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia zaproponowano, aby połączenie limitów dotyczyło operacji typu: „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”, „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, a także działania „Współpraca”.

Ponadto, w odniesieniu do typu operacji „Premie dla młodych rolników”, proponuje się określenie połączonego limitu (tj. bez podziału na Mazowsze i pozostałe województwa) również w tym instrumencie wsparcia i w celu zwiększenia czytelności prezentacji limitów w ramach działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” zaproponowano ponowne uwzględnienie tego limitu w projektowanym rozporządzeniu, w celu uniknięcia ewentualnych błędów w ustalaniu właściwego limitu do przyznania pomocy.

Projektowana zmiana rozporządzenia w ww. zakresie powoduje, że zmieniony zostanie sposób prezentowania dostępnych limitów, a całkowita wysokość limitu dla tych instrumentów wsparcia pozostaje niezmieniona – podano.

Zwiększono limit środków dla operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” o 40 000 000 euro, „celem zapewnienia odpowiedniej ilości środków na potrzeby kolejnego naboru wniosków”.

W przypadku operacji typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" proponuje się zwiększenie alokacji o 23 000 000 euro – też z zamiarem zapewnienia środków na kolejny nabór.

W przypadku operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” proponuje się zwiększenie alokacji o 30 542 400 euro wkładu środków EFRROW. Jak uzasadniono, „zapotrzebowanie na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej jest niezwykle duże i kształtuje się na poziomie 190% dotychczasowego limitu środków”, a zwiększenie alokacji tego instrumentu przyczyni się do rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i pozytywnie wpłynie na kwestie ochrony środowiska.

Zwiększono też środki na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” - o 70 000 000 euro. Jak podano,  18 sierpnia 2020 r. KE zatwierdziła modyfikację PROW 2014-2020 polegającą m.in. na usunięciu jednego z warunków dostępu, zgodnie z którym podmioty korzystające z pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007– 2013, nie mogły ubiegać się o wsparcie na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. „Po zmianie programu ww. podmioty poszerzą katalog aplikujących o pomoc w tym zakresie. Ponadto, zwiększenie puli środków finansowych na to działanie ma również na celu usprawnienie realizacji PROW 2014-2020 w warunkach stanu zagrożenia lub stanu epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w kraju” – podkreślono.

Jak się okazuje, za dużo pieniędzy zaplanowano natomiast na modernizację dużych i restrukturyzację małych gospodarstw: Zmniejszenie budżetu przeznaczonego na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” o 200 000 000 euro wynika z mniejszego niż zakładano zainteresowania w ramach ostatniego naboru wniosków. W ramach naboru z 2020 r. przeprowadzonego dla operacji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) złożono o ponad 20% mniej wniosków, niż w ramach ostatniego naboru na tego rodzaju obszar. Równocześnie nadal utrzymuje się słabe zainteresowanie wnioskodawców realizacją operacji związanych z nawadnianiem (obszar E).

W ramach "Restrukturyzacji małych gospodarstw" proponuje się zmniejszenie budżetu ogółem o 90 000 000 euro. Powyższa kwota wynika z oszczędności pozostałych w tym instrumencie wsparcia po ostatnim naborze wniosków z 2020 r. oraz szacowanych oszczędności na etapie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy.”

W przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie proponowanego rozporządzenia zastosowanie będą miały limity nowe, a „celem większej przejrzystości proponuje się nadanie nowego brzmienia całemu załącznikowi do tego rozporządzenia”, w którym określono wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań.

Projekt w załączeniu.

Czytaj też:

Zmiany w limitach środków z PROW i w samym programie

Jakie nabory z PROW w 2021 roku?

 

×