Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ARiMR: pod koniec marca wnioski o wsparcie rolniczego handlu

Autor:

Dodano:

Od 29 marca rusza pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie tzw. krótkich łańcuchów dostaw tj. poprawę organizacji handlu rolniczego na lokalnych rynkach. Na ten cel jest przeznaczone 23 mln zł.

"Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania "Współpraca" na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" - informuje Agencja na swojej stronie internetowej. Wsparcie będzie można otrzymać na poprawę np. metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych.

O pomoc mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności m.in. w ramach dostaw bezpośrednich, rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub działalności gospodarczej.

Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy.

Podmioty, wchodzące w skład grupy, deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i mogą być reprezentowane w tym zakresie przez jednego przedstawiciela. Grupa taka musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych. Podmioty te działając na danym terenie będą tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. To prowadzi do skrócenia łańcucha dostaw, co z kolei przekłada się na poprawę jakości produktów - towar szybciej trafia do konsumenta więc jest świeższy, a także za niższą cenę.

Pomoc może być przyznane na budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury, zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń - w tym środków transportu, zakup lub instalację wyposażenia, odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji, zakup środków produkcji, koszty ogólne i bieżące.

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi: 325 tys. zł, w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu, 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Obecny nabór różni się od poprzednich tym, że można w nim uzyskać pomoc jedynie na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw. We wcześniejszych trzech w ramach ww. działania zakres przyznawania wsparcia obejmował szeroko rozumiane projekty innowacyjne w rolnictwie - wyjaśniła ARiMR.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami będzie przyjmowała centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl.

×