Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wieś i rolnictwo tracą możliwość odbudowy po pandemii?

Autor:

Dodano:

Doprecyzowanie i uzupełnienie – te dwa cele miał Krzysztof Jurgiel, europoseł i były minister rolnictwa, przygotowując wnioski do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Jak informuje rząd, Polsce ze wszystkich źródeł na "Krajowy Plan Odbudowy" ma przypaść ok. 136,4 mld euro dotacji i ok. 34,2 mld euro pożyczek i ma to być „ogromny sukces negocjacyjny polskiego rządu i premiera Mateusza Morawieckiego”.

Prezentację planu wykorzystania tych funduszy jednak odłożono.

Więcej:

Premier: Nie będziemy w sobotę prezentować założeń Nowego Ładu

PiS zaprezentował 10 głównych haseł Nowego Ładu

W Niemczech wstrzymano przyjęcie funduszu, z którego ma być finansowane unijne ożywienie po pandemii.

Więcej:

Niemcy: Trybunał Konstytucyjny wstrzymuje ratyfikację Funduszu Odbudowy

„Dominacja w Planie dużych inwestycji koncentrujących się w ośrodkach miejskich i ich dotyczących i mały udział terenów wiejskich w planowanych inwestycjach będzie pogłębiać dotychczas istniejące dysproporcje rozwojowe. Brak znaczących nakładów na obszary wiejskie będzie prowadził do wyludnienia się tych obszarów i do ich regresu gospodarczego. Przedłożone propozycje uzupełnień będą stwarzały możliwość ograniczenia niekorzystnych procesów zachodzących na terenach wiejskich i w rolnictwie” – ostrzega i zachęca w swoim opracowaniu Krzysztof Jurgiel.

I proponuje zmiany.

W komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, mającym za cel zapewnienie odporności gospodarki na kryzysy oraz tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, chce dodania rolniczych inwestycji: „Wsparcie przekształceń przemysłu rolno-spożywczego i obrotu produktami rolnymi tworzenie spółdzielni przetwórczych rolników (producentów rolnych)”.

Natomiast w ramach rozwoju innowacji powinien być uwzględniony „System informacji przestrzennej w rolnictwie do ostrzeżeń o szkodnikach i chorobach oraz zjawiskach pogodowych”.

Zmiany powinny również nastąpić w komponencie B planu, nazwanym „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, zmierzającym do ograniczenia negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego kraju. Krzysztof Jurgiel chce tu dodać „Budowę rozproszonych biogazowni rolniczych oraz małych hydroelektrowni, jako szczytowych źródeł energii”, a także „Wsparcie technologii zmniejszających emisję gazów cieplarnianych i eutrofizacji wód przy produkcji zwierzęcej i roślinnej” i „Wsparcie działań łagodzących zmiany klimatyczne poprzez budowę zbiorników retencyjnych (łagodzenie suszy, gromadzenie nadmiaru wód opadowych – funkcje przeciwpowodziowe) i małych hydroelektrowni wytwarzających energię elektryczną na potrzeby lokalne”.

Również komponent C „Transformacja cyfrowa”, mający wzmocnić przemiany cyfrowe w sektorze publicznym, społeczeństwie i gospodarce można uzupełnić o potrzeby wsi i rolnictwa. Jurgiel proponuje dodać „Rozwój e-portali internetowych sprzedaży bezpośredniej produktów rolnospożywczych (rolniczy handel bezpośredni) dla odbiorców końcowych i pośredników”.

Z kolei komponent E „Zielona, inteligentna mobilność” – mający na celu rozwój zrównoważonego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego zapewniającego odpowiednią obsługę potrzeb gospodarki i społeczeństwa – powinna uzupełnić „Likwidacja białych plam transportu publicznego”, z dodaniem inwestycji: „Uruchomienie połączeń autobusowych sołectw ich pozbawionych” i „Rozwój transportu rowerowego”.

Całe uzupełnienie programu proponowane przez Krzysztofa Jurgiela - w załączniku.

Zauważmy, że potrzebę realizacji wskazywanych przez Jurgiela celów i inwestycji dostrzega rząd i MRiRW – tyle że chcą je finansować głównie z PROW, niewykorzystanego jeszcze w okresie budżetowym 2014-2020.

Więcej o proponowanych zmianach:

Jakie zmiany w PROW na okres przejściowy?

Już w ramach konsultacji założeń programu odbudowy po koronawirusie posłowie wskazywali na przeznaczenie zbyt małych kwot na rolnictwo.

Więcej:

Czy Krajowy Plan Odbudowy wesprze rolnictwo jednym procentem? 

×