Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Przedwschodowe nawożenie kukurydzy azotem

Autor:

Dodano:

Nawożenie kukurydzy azotem poza ustaleniem dawki, wymaga właściwego doboru nawozu oraz terminu jego zastosowania. Powinnismy zwrócić uwagę na to, by zabieg pogłówny nie był spóźniony, bo intensywne pobieranie składników pokarmowych przez kukurydzę rozpoczyna się od fazy 6-8 liści i trwa do końca kwitnienia. Do tego czasu zatem rośliny powinny mieć do dyspozycji odpowiednie ilości azotu i pozostałych składników pokarmowych.

Dawkę azotu w uprawie kukurydzy można było wyliczyć, posługując się następującym wzorem:

Nn = ((P × Pj) - Nmin (0-90 cm) · 1,5

Nn – dawka nawozowa azotu, kg N/ha,

P – zakładany plon ziarna, t/ha,

Pj – pobranie jednostkowe azotu, kg N/1 t ziarna + odpowiednia masa słomy,

Nmin – zawartość azotu mineralnego w glebie przed siewem w warstwie do 90 cm,

1,5 – na stanowiskach żyznych (bogatych w azot organiczny) oznaczoną zawartość Nmin należy pomnożyć razy współczynnik 1,5, gdyż największe tempo uwalniania tego składnika zwykle występuje od czerwca do sierpnia (pod warunkiem, że jest ciepło i umiarkowanie wilgotno), tj. w miesiącach największego zapotrzebowania kukurydzy na azot; natomiast na stanowiskach mniej zasobnych w azot organiczny nie stosuje się tego współczynnika.

Przykładowo:

P = 10 t/ha ziarna,

Pj = 24 kg N

Nmin = 60 kg N/ha

Nn = (10 × 24) – (60·1,5) = 240 – 90 = 150 kg N/ha

Powyższy przykład dotyczy producentów rolnych, którzy nie są zobligowani do sporządzenia planu nawozowego. Jednak w tej grupie gospodarstw zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem („Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. DzU 14 lutego 2020 r. poz. 243) maksymalna ilość azotu działającego ze wszystkich źródeł w uprawie kukurydzy na ziarno nie może przekroczyć 240 kg N/ha. Natomiast gospodarstwa, które muszą wykonać plan nawozowy, powinny oszacować dawkę azotu w uprawie kukurydzy zgodnie z zasadami, które zostały zapisane w rozporządzeniu.

Termin aplikacji i dobór nawozów azotowych

Racjonalne nawożenie kukurydzy azotem poza ustaleniem dawki wymaga właściwego doboru nawozu oraz terminu jego zastosowania. Standardowo zaleca się stosowanie dawek dzielonych, tj. 50-70 proc. dawki przedsiewnie/w trakcie siewu i pozostałą część pogłównie, w stadium 3.-5. liścia. Niemniej jednak w sytuacji, gdy potrzeby nawozowe nie są wysokie, warto rozważyć zastosowanie całej dawki przed/i w trakcie siewu. Ma to szczególne znaczenie, gdy po wschodach wystąpi deficyt opadów, gdyż nawożenie pogłówne w czasie suszy zawsze wiąże się z dużymi stratami azotu do atmosfery w postaci gazowej. Dobór nawozów powinien przede wszystkim uwzględniać cenę za czysty składnik i składniki towarzyszące, gdyż kukurydza nie jest szczególnie wymagająca co do formy tego składnika. Należy jedynie uważać, aby na krótko przed siewem kukurydzy nie stosować zbyt wysokich dawek azotu w formie amonowej (NH4) i amidowej (NH2), gdyż formy te szczególnie w środowisku zasadowym (o czym była mowa powyżej), a także gdy gleba jest przesuszona i występują wysokie temperatury, łatwo przechodzą w amoniak (NH3), co z jednej strony prowadzi do strat tego składnika z gleby, a z drugiej może prowadzić do zakłócenia wschodów.

Bilansowanie azotu składnikami drugoplanowymi

Pomimo że z tabeli 1 wynika, iż kukurydza jest stosunkowo mało wymagająca względem magnezu i siarki, to opracowując nawożenie tej rośliny, nie można zapominać o tych składnikach, ponieważ efektywne nawożenie azotem, tj. pobranie azotu z gleby i przetworzenie w plon ziarna, jest możliwe tylko przy dobrym odżywieniu kukurydzy magnezem i siarką. W praktyce przyjmuje się, że przed uprawą kukurydzy gleba powinna charakteryzować się średnią zasobnością gleby w przyswajalny magnez (środkowa wartość w tej klasie zasobności).

W takiej sytuacji przy braku nawożenia naturalnego i organicznego należy zastosować nawożenie tym składnikiem w wysokości ok. 2/3 potrzeb pokarmowych. Natomiast siarką w przeciętnych warunkach glebowych bez nawożenia naturalnego i organicznego należy nawozić w wysokości 1/5-1/8 dawki azotu. Przykładowo, gdy nawożenie azotem wynosi 150 kg N/ha, to dawka powinna kształtować się w zakresie 20-30 kg S/ha (50-75 kg SO3/ha).            

×