Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Sprawdź, jaką dotację możesz zdobyć z programu "Moja Woda" 2021

Autor:

Dodano:

Pod koniec marca ruszył kolejny nabór z programu "Moja Woda". Co się zmieniło w tym roku? Czy rolnicy mogą także ubiegać się o dotację z "Moja Woda" i jakie koszty można odliczyć w ramach tego programu?

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych.

Instalacje zrealizowane w ramach programu "Moja Woda" mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową, w tym do takich celów jak podlewanie zieleni przydomowej.

Jednocześnie zminimalizowanie odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej oczyszczalni ścieków. 

Jaka dotacja z programu "Moja Woda'?

Dofinansowanie w formie dotacji, na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Czyli kwota oraz procentowy udział kosztów kwalifikowanych nie uległ całkowicie zmianie i są takie same, jak w roku ubiegłym.

Beneficjentem programu mogą być tylko osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda.

Oddanie do użytkowania może nastąpić, albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Jakie koszty kwalifikowane w ramach programu "Moja Woda"?

Na koszty kwalifikowane składają się w drugim naborze zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania / wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji."

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację "Moja Woda"?

Zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie programu Moja Woda 2021 należy spełnić poniższe wymagania aby otrzymać dofinansowanie:

Czy rolnik może skorzystać z dotacji "Moja Woda"?

Tak jak w poprzednim roku, tak i w tegorocznej edycji programu "Moja Woda", jedynym z ważniejszych warunków uzyskania dofinansowania jest to, że inwestycja ta nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej.

Oznacza to że rolnik, który uzyska taką dotację i zrealizuje inwestycje to nie będzie mógł wykorzystywać zebranej deszczówki do prowadzenia działalności rolniczej (będzie mógł wykorzystać deszczówkę np. do podlewania ogrodu).

×