Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Projekt zmian w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej

Autor:

Dodano:

Dostosowanie do przepisów unijnych – to główny cel przygotowanego przez MRiRW projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.

Dokładniej chodzi o: usprawnienie realizacji zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, jak również wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, a także realizację zobowiązań wynikających z rozporządzenia 2017/625 – dotyczących ochrony zwierząt i bezpieczeństwa żywności i zmianę ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego m. in. w celu nowelizacji przepisów dotyczących produkcji mięsa na użytek własny, uszczegółowienia przepisów dotyczących produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na rynki państw trzecich, nowelizację przepisów ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z zakresu kar pieniężnych.

Rozporządzenie 2017/625 wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, co do zasady, od dnia 14 grudnia 2019 r. Szczegółowy przegląd prawodawstwa krajowego wykazał konieczność wprowadzenia zmian, główne w przepisach regulujących zadania Inspekcji Weterynaryjnej – zauważono.

 

Zmiany w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej

Wykreślono zapis podający dotychczas, że ustawa określa zasady współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za stosowanie prawodawstwa weterynaryjnego lub przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz Komisją Europejską, a także zasady wystawiania świadectw zdrowia. Obecnie zasady te określa rozporządzenie 2017/625 – podano.

Dodano przepis wskazujący, że ustawa określa zasady wykonywania zadań przez Inspekcję Weterynaryjną, w szczególności zasady przeprowadzania kontroli, w tym kontroli urzędowych.

Z propozycji uchylenia ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej  oraz przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu wynika m.in. zawarcie w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej regulacji dotyczących kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego, przywożonych na terytorium RP z państw trzecich (Główny Lekarz Weterynarii będzie właściwy m.in. w zakresie wyznaczania punktów kontroli granicznej, graniczni lekarze weterynarii w zakresie kontroli zwierząt i towarów w punkcie kontroli granicznej, natomiast powiatowi lekarze weterynarii w zakresie kontroli zwierząt i towarów poza punktem kontroli granicznej).

„Projekt zakłada uchylenie przepisu art. 5 ust. 4 stanowiącego, że lekarze weterynarii i inne osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności, są urzędowymi lekarzami weterynarii. Tym samym, w myśl ustawy każdy zatrudniony w strukturach Inspekcji Weterynaryjnej lekarz weterynarii jest uznawany za urzędowego lekarza weterynarii – niezależnie od powierzonych mu zadań” – podano.

W celu zapewnienia, aby pracownicy przeprowadzający kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe byli wolni od konfliktu interesów przewidziano składanie przez wyznaczonych lekarzy weterynarii, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczeń dotyczących wykonywania przez nich innych zajęć zarobkowych. Dane zawarte w tych oświadczeniach pozwolą powiatowym lekarzom weterynarii ocenić, czy w odniesieniu do danej osoby wyznaczonej zachodzą okoliczności powodujące wątpliwości co do bezstronnego wykonywania czynności objętych wyznaczeniem lub konflikt interesów w związku z wykonywaniem tych czynności – zaznaczono.

Realizacji zasady przeprowadzania kontroli urzędowych bez wcześniejszego uprzedzenia ma służyć wprowadzenie możliwości przeprowadzania kontroli także w obecności dowolnego pracownika kontrolowanego podmiotu, a nie tylko jego kierownictwa.

Zaproponowano też nowelizację przepisów dotyczących opłat za czynności urzędowe - projekt przewiduje pobieranie niższych opłat w przypadkach, w których taką możliwość przewiduje rozporządzenie 2017/625, a mianowicie za nadzór wykonywany w zakładach uznanych za zakłady o małej wydajności i w zakładach stosujących tradycyjne metody w produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji. Wysokość tych opłat będzie równa 10% średnich kosztów ponoszonych przez Inspekcję Weterynaryjną na wykonywanie danych czynności urzędowych - podano, dodając wyjaśnienie, iż „Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierza do rozwoju małych form działalności rolniczej w celu skrócenia łańcuchów dostaw przy jednoczesnym wzroście pozycji rolnika, zwiększeniu jego dochodowości, jak również jakości i rozpoznawalności bezpośrednio sprzedawanych produktów do konsumenta końcowego”.

Wprowadzono też nowe opłaty, np. za nadzór nad przepakowywaniem i porcjowaniem mięsa; związane z prowadzeniem działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej; porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem miodu; produkcją żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

Zrezygnowano również z opłat określonych w przepisach dotychczasowych, m.in. za nadzór nad przeprowadzeniem uboju zwierząt gospodarskich i badanie mięsa zwierząt łownych – w przypadkach, gdy mięso jest przeznaczone na użytek własny; nadzór nad wytwarzaniem pasz nieprzeznaczonych do obrotu, zawierających dodatki paszowe z grup: antybiotyków, kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych i stymulatorów wzrostu oraz warunkami ich przechowywania. W przypadku uboju zwierząt z konieczności, opłata będzie pobierana od podmiotu prowadzącego rzeźnię.

Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Wskazano, że co do zasady organem właściwym w zakresie kontroli urzędowych oraz innych czynności urzędowych jest powiatowy lekarz weterynarii.

Postanowiono o zastąpieniu weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy wspólnym zdrowotnym dokumentem wejścia.

Poza tym uregulowano m.in. kwestie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych.

W projekcie przewidziano także zmianę przepisów z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. „Proponowana zmiana art. 46 ust. 3a polega na dodaniu w tym przepisie odesłania do ust. 3 pkt 8c, tj. rozszerzeniu katalogu czynności, za realizację których, w przypadku gdy taki obowiązek zostanie nałożony rozporządzeniem wojewody, przysługiwać będzie zwrot faktycznie poniesionych kosztów, o wykładanie mat dezynfekcyjnych, a także ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego. Obecnie, zwrot kosztów za realizacji ww. czynności przysługuje w przypadku, gdy obowiązek ten wynika z rozporządzenia powiatowego lekarza weterynarii. Proponowana zmiana ma zapewnić spójność w tym zakresie i zapewniać zwrot faktycznie poniesionych kosztów tej samej czynności, niezależnie czy obowiązek został przewidziany w rozporządzeniu – akcie prawa miejscowego powiatowego lekarza weterynarii czy wojewody” – podano.

Podjęto też kroki zmierzające do kontroli i zmniejszenia zużycia antybiotyków: „Wprowadzenie kategorii preparatów weterynaryjnych tzw. preparatów weterynaryjnych adaptacyjnych stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz wprowadzenie zasad wprowadzania ich do obrotu i używania jest wynikiem szukania alternatyw w stosunku do leczenia środkami przeciwdrobnoustrojowymi. Celem jest zmniejszenie ilości stosowanych przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych weterynaryjnych poprzez stosowanie przedmiotowych preparatów jako profilaktyki i wzmacniania odporności, co wpisuje się w politykę zwalczania zjawiska antybiotykoodporności. Preparaty te musiałyby zostać wpisane do wykazu preparatów weterynaryjnych adaptacyjnych stosowanych w medycynie weterynaryjnej prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii na administrowanej przez niego stronie internetowej. Wpis do wykazu uzależniony byłby od uzyskania pozytywnej opinii na temat omawianego preparatu wydanej przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy poprzedzonej złożeniem wniosku oraz odpowiedniej dokumentacji, przez podmiot zainteresowany wprowadzeniem na rynek ww. preparatu” – podano w uzasadnieniu.

 

Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego

Po zmianie przepisów i wprowadzonym odstępstwie od uregulowań unijnych spodziewane jest powstawanie nowych zakładów rozbioru mięsa, w których będzie odbywać się oddzielanie mięsa od głowy u bydła lub usuwanie rdzenia kręgowego w przypadku owiec i kóz albo obecnie funkcjonujące zakłady rozbioru będą rozszerzać swoją dotychczasową działalność o oddzielanie mięsa od głowy u bydła lub usuwanie rdzenia kręgowego w przypadku owiec i kóz. Również możliwość wysyłki głów i niepodzielonych tusz bydła, owiec i kóz zawierających określony materiał niebezpieczny do innego państwa członkowskiego UE pozwoli rozszerzyć swoją działalność polskim rzeźniom. Wprowadzenie przedmiotowej możliwości korzystnie wpłynie na podmioty zajmujące się produkcją mięsa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwiększając ich konkurencyjność na rynku, przez możliwość rozszerzenia zakresu ich działalności. Ponadto należy mieć na uwadze, że wejście w życie przedmiotowej regulacji wpisuje się również w strategię ograniczania marnowania żywności – podano.

Projekt wprowadza zmiany, których celem jest m.in. nowelizacja przepisów dotyczących produkcji mięsa na użytek własny. Zmiany mają na celu m.in. dopuszczenie do uboju w gospodarstwie, w ramach produkcji mięsa na użytek własny, bydła w wieku do 12. miesiąca życia (aktualnie dopuszcza się do uboju, w przypadku bydła, jedynie cielęta w wieku do 6 miesięcy).

Jak podano w uzasadnieniu, nie ma konieczności badania w kierunku BSE, tym samym tusza takiego bydła może zostać poddana rozbiorowi niezwłocznie po dokonaniu uboju.

Doprecyzowano przepisy dotyczące produkcji mięsa na użytek własny poprzez wskazanie, że pozyskiwanie przez rolników mięsa na własny użytek z utrzymywanych przez nich w gospodarstwie zwierząt dotyczy sytuacji, kiedy ubój zwierzęcia ma miejsce w gospodarstwie, czyli odbywa się poza rzeźnią.

Wprowadzono przepis ustawowy zakazujący wprowadzania na rynek mięsa przeznaczonego na użytek własny i żywności zawierającej takie mięso – przewidziano kary za jego złamanie.

Uregulowano kwestie kontroli i nadania uprawnień do produkcji na rynek państwa trzeciego, a także kontroli włośni, w tym u dzików. Proponuje się nałożyć nowy obowiązek na osoby uprawnione do polowania - dostarczania kopii dokumentów potwierdzających badanie każdej tuszy przekazanych na użytek własny dzików na obecność włośni.

Znowelizowano przepisy dotyczące kar. Zrezygnowano  z przyznania decyzjom o wymierzeniu kar pieniężnych waloru natychmiastowej wykonalności (zasada ta nie znajduje jednak zastosowania, jeżeli dana decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy).

Ponadto zobowiązano podmioty do wskazywania we wniosku o wpis do rejestru zakładów albo wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów numeru PESEL albo numeru identyfikacyjnego REGON, jeżeli numer taki został nadany.

 

Ustawa o paszach

W projekcie przewidziano zmiany w zakresie wymagań formalnych wniosku o zatwierdzenie albo rejestrację zakładów. Możliwe będzie złożenie wniosku zawierającego: „numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy – w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego”. Wskazano, że wniosek powinien zawierać, oprócz rodzaju i zakresu działalności, która ma być wykonywana, także określenie działań podejmowanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość – co rozstrzygnie wątpliwości co do obowiązku rejestracji przedsiębiorstw oferujących pasze do sprzedaży przez internet.

                                              *

Ponadto w projekcie zaproponowano uregulowanie kwestii dotyczących przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich przez wskazanie kompetencji dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do określania w drodze rozporządzenia weterynaryjnych wymagań przywozowych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE. Produkty pochodzenia zwierzęcego, dla których zostaną ustalone krajowe przepisy przywozowe będą mogły być wprowadzane na rynek wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zaznaczono.

Czytaj też:

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej umożliwi ubój bydła na własny użytek

×