Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jak zdefiniować rolnika, który otrzymuje ponad 5 tys. euro dopłat?

Autor:

Dodano:

Jak ustalono podczas ostatnich negocjacji na forum UE w sprawie nowej WPR, rolnicy otrzymujący wsparcie do wysokości 5 tys. euro będą mogli zostać automatycznie uznani za aktywnych. Jak więc będą definiowani rolnicy, którzy otrzymują ponad 5 tys. euro dopłat?

Jak wynika z informacji resortu rolnictwa, rolnicy otrzymujący wsparcie do wysokości 5 tys. euro będą mogli zostać automatycznie uznani za aktywnych - ustalono w czasie ostatniego, zorganizowanego w dniach 26-27 maja br., posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, gdzie negocjowano warunki nowej WPR po 2022 r.

- Coś tu się nie zgadza - napisał w komentarzu pod tekstem czytelnik farmer.pl. - Rolnicy otrzymujący do 5 tys. euro zostaną uznani za aktywnych, a powyżej 5 tys. euro to nie są aktywni rolnicy ? To niby kim oni są? To nie są aktywni rolnicy? Tu nie Anglia i królów nie ma. Czy na pewno tak ma być, jak pani redaktor pisze??? Bo może ma być odwrotnie? - pyta dalej w komentarzu czytelnik.

O bardziej szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy resort rolnictwa. Oto odpowiedź:

- Na wstępie należy poinformować, że obecnie na forum UE trwają jeszcze prace i uzgodnienia pomiędzy Komisją Europejską, Radą UE oraz Parlamentem Europejskim (czyli tzw. trilogi) w zakresie nowych rozwiązań prawnych obowiązujących po 2022 r. - informuje Małgorzata Książyk, Dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- W wyniku negocjacji prowadzonych na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 26-27 maja br. udało się osiągnąć porozumienie dotyczące ogólnych ram prawnych stosowania definicji aktywnego rolnika, min. w zakresie możliwości określenia przez państwo członkowskie progu płatności (do 5 000 euro), poniżej którego rolnik jest automatycznie uznawany za aktywnego.

Należy zauważyć, że przepisy o aktywnym rolniku, podobne do proponowanych obecnie na forum UE, były już w Polsce stosowane w latach 2015-2017. Zgodnie z przepisami UE, co do zasady płatności bezpośrednich nie przyznawało się podmiotom z tzw. listy negatywnej, czyli podmiotom, które administrowały portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczyły usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, a jednocześnie kwota ich płatności przekraczała 5 000 euro. Podmioty te jednak mogły zostać uznane za rolnika aktywnego zawodowo, jeżeli za pomocą możliwych do zweryfikowania dowodów (określonych w przepisach krajowych) udokumentowały, że płatności bezpośrednie stanowią odpowiednią część w przychodach, a działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego lecz stanowi główną działalność.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że rolnicy otrzymujący do 5 000 euro płatności bezpośrednich mogli zostać uznani automatycznie za rolników aktywnych zawodowo bez obowiązku dokumentowania prowadzenia działalności rolniczej. Natomiast uznawanie rolników otrzymujących powyżej 5 000 euro płatności bezpośrednich za rolników aktywnych zawodowo było uzależnione od dodatkowej weryfikacji pod kątem prowadzenia przez nich jednej z działalności zawartej w liście negatywnej (określonej w przepisach UE).

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone już są prace nad stworzeniem systemu, który z jednej strony pozwoli skutecznie i efektywnie weryfikować fakt pozostawania „rolnikiem aktywnym", a z drugiej strony stworzy system możliwie mało skomplikowany i nieuciążliwy dla większości gospodarstw, biorąc pod uwagę doświadczenia z lat 2015-2017. Niemniej jednak przyjęcie odpowiednich rozwiązań w prawie krajowym będzie możliwe po zakończeniu negocjacji toczących się na forum UE i uzgodnieniu ostatecznego brzmienia przepisów o aktywnym rolniku - informuje Dyrektor Książyk.

×