Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Na jakich zasadach rolnik może nabyć grunty rolne w innej gminie?

Autor:

Dodano:

Zgodnie z Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo pierwokupu do gruntów rolnych ma rolnik indywidualny dzierżawiący je, który powiększa swoje gospodarstwo rolne do maksymalnego areału 300 ha. Jednak sytuacja zmienia się, gdy ten sam rolnik chce zakupić grunty poza obszarem swojej gminy.

Jak mówi art. 2a. 1. Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, każdy rolnik może nabyć nieruchomość rolną bez względu na jej położenie. Może nawet ją nabyć poza miejscem swojego zamieszkania, np. w innym województwie. 

Oczywiście jak określa art. 2a. 2. powyższej Ustawy nieruchomości rolne wchodzące w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekroczyć powierzchni 300 ha użytków rolnych.

To, że rolnik indywidualny ma prawo zakupu gruntów rolnych poza terenem jego gminy nie jest jednoznaczne z prawem do pierwokupu, czyli że ma prawo do pierwszeństwa nabycia takich nieruchomości rolnych.

Komu przysługuje prawo pierwokupu do gruntów rolnych z innej gminy?

Zgodnie z art.3. ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej (przez osobę inną niż Agencja Rolna)  to w pierwszej kolejności dzierżawcy tej nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu. 

Jednak, aby dzierżawca nieruchomości rolnej (którą właściciel chce sprzedać) mógł w pierwszej kolejności wykupić muszą być spełnione następujące przesłanki:

Jak dokładnie precyzuje art. 3 ust. 7 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje (KOWR-owi przyp. red.), jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z jego gminą.

Jak określa powyższe przepisy, aby rolnikowi indywidualny przysługiwało prawo pierwokupu gruntu rolnego muszą być spełnione 4 ważne przesłanki:

Jeżeli więc zakupywana nieruchomość rolna nie była przez niego dzierżawiona przez 3 lata i jest położona w sąsiadującej gminie i nie powiększa jego gospodarstwa rodzinnego, w takiej sytuacji rolnik nie ma prawa pierwokupu takich gruntów rolnych.

Kto wtedy ma prawo pierwokupu powyższej nieruchomości?

Zgodnie z art. 3. ust. 5 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli nie ma dzierżawcy spełniającego powyższe wymagania prawo pierwokupu przysługuje w następnej kolejności poniższym podmiotom (jeżeli chcą nabyć tę nieruchomość:

Jak określa art. 3 ust. 4. Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w przypadku braku powyższych uprawnionych do pierwokupu sprzedawanej nieruchomości rolnej, (określonych w art. 3.ust. 1 oraz art. 3 ust. 5 powyższej ustawy) to Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa  (KOWR) przysługuje prawo pierwokupu. Dzierżawcy lub współwłaścicielowi (sobom

"W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa
w ust. 1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu
przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa."

W takiej sytuacji notariusz sporządza warunkową umowę sprzedaży i  przesyła ją do KOWR.

Jeżeli pracownicy KOWR nie złożą w terminie 1 miesiąca oświadczenia o skorzystaniu z pierwokupu przez KOWR oznacza to możliwość zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

×