Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pilarki tarczowe i łańcuchowe pod lupą Inspekcji Handlowej

Autor:

Dodano:

Kontrolerzy Inspekcji Handlowej sprawdzili, czy oferowane pilarki tarczowe i łańcuchowe spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Kontrolerzy mieli zastrzeżenia do 12 modeli. Inspekcja handlowa wstrzymała też sprzedaż jednego modelu pilarki.

Inspekcja Handlowa od luty do kwietnia skontrolowała 14 przedsiębiorców (8 sklepów wielkopowierzchniowych, 3 placówki detaliczne, 2 producentów i 1 sprzedawcę hurtowego ) oferujących pilarki tarczowe i łańcuchowe w czterech województwach. 

Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Handlową pod kątem wymagań formalnych wykazała w 3 przypadkach błędy w instrukcji obsługi (np. brak wymaganych ostrzeżeń, brak informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania pilarki, brak opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem),

W 3 przypadkach wykazała ona niewłaściwe oznakowanie (np. brak nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, brak roku produkcji).

Inspektorzy handlowi wykryli w dwóch przypadkach nieprawidłowe sporządzenie deklaracji zgodności (np. brak odniesienia do właściwych przepisów i norm zharmonizowanych zastosowanych w procedurze oceny zgodności, brak danych osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej, brak numeru seryjnego),

Z kolei w jednym przypadku okazało się, że błędnie został sporządzony certyfikat badania typu UE potwierdzający, że wyrób został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Kontrola prawidłowości oznakowania CE, potwierdzającego domniemanie zgodności z wymaganiami, nie wykazała nieprawidłowości.

Testy laboratoryjne wykazały błędy konstrukcyjne

W wyniku badań laboratoryjnych w 10 przypadkach stwierdzono zastosowanie niewłaściwych rozwiązań konstrukcyjnych (ok. 67% zbadanych), tj. 9 pilarek produkcji chińskiej, 1 o nieustalonym pochodzeniu.

Przy testowaniu pilarek łańcuchowych zakwestionowano 7 wyrobów z uwagi na:

Niewystarczająca wytrzymałość tych elementów lub ich mocowań oznacza, że nie spełniają swojej funkcji ochronnej, co zwiększa ryzyko odniesienia obrażeń.

W trakcie testów pilarek tarczowych zakwestionowano 3 wyroby z uwagi na niedostateczną wytrzymałość mechaniczną korpusu i uchwytu, co może przyczynić się do utraty kontroli nad elektronarzędziem w trakcie pracy i również prowadzić do obrażeń.

Efekty kontroli pilarek łańcuchowych i tarczowych

Inspekcja handlowa wstrzymała sprzedaż jednego modelu pilarki w wyniku przeprowadzonych kontroli. Skierowała też 6 wniosków do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowań administracyjnych. 

W ramach kontroli, badaniom laboratoryjnym poddano wszystkie sprawdzane elektronarzędzia. W 42,9 proc. zbadanych pilarek tarczowych i 87,5 proc. łańcuchowych stwierdzono nieprawidłowości o charakterze konstrukcyjnym, mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tego rodzaju elektronarzędzi.

Stwierdzone niezgodności o charakterze konstrukcyjnym mogą skutkować konsekwencjami – użytkownicy wadliwych pilarek narażeni są na porażenie prądem elektrycznym lub zranienie.

Wśród 10 pilarek zakwestionowanych z uwagi na uchybienia konstrukcyjne – 9 zostało wyprodukowanych w Chinach, natomiast pochodzenia jednej pilarki łańcuchowej nie ustalono.

Stwierdzone niezgodności o charakterze formalnym, jak brak lub nieprawidłowa instrukcja bądź oznaczenia, mogą być także źródłem zagrożeń dla użytkownika, np. brak jasno sformułowanej informacji o sposobie korzystania z elektronarzędzi może prowadzić do ich niewłaściwego użycia i w konsekwencji obrażeń.

W tym zakresie łącznie zakwestionowano 3 wyroby (20% skontrolowanych, pilarka tarczowe i łańcuchowa produkcji chińskiej oraz pilarka tarczowa o nieustalonym pochodzeniu), z czego 2 również z uwagi na nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne (pilarka tarczowa i łańcuchowa produkcji chińskiej). Z uwagi na nieprawidłowości o charakterze formalnym częściej kwestionowano pilarki tarczowe.

×