Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

COVID dla rolnictwa niegroźny

Autor:

Dodano:

Unia Europejska zbadała, jak COVID wpłynął na rolnictwo – i jest zadowolona z odporności sektora.

Podczas ostatniego posiedzenia Parlamentu Europejskiego zaprezentowano wyniki badania „Wstępny wpływ pandemii COVID-19 na rolnictwo europejskie: analiza sektorowa systemów żywnościowych i odporności rynku”, badanie zostało zlecone przez komisję AGRI.

Jak informuje były minister rolnictwa i europoseł Krzysztof Jurgiel, płynące z niego główne wnioski są następujące:

 unijny łańcuch dostaw rolno-spożywczych wykazał wysoki stopień odporności podczas pandemii. Wartość produkcji globalnej przemysłu rolnego spadła w 2020 r. tylko o 1,4 % w porównaniu z 2019 r., a w porównaniu ze średnią z lat 2015-2019 wzrosła o 2,9 %.

 Zmniejszający się poziom produkcji żywności i napojów (-9% w drugim kwartale w porównaniu z 2019 r.) spowodował niższe dochody gospodarstw rolnych (-7,9% w porównaniu z 2019 r., co odpowiada 7,1 mld EUR). Wraz z zamykaniem barów i restauracji szczególnie ucierpiał sektor usług gastronomicznych (60-90% szacowanych strat w porównaniu z 2019 r.). Natomiast sprzedaż detaliczna wzrosła, przy czym sprzedaż żywności online odnotowała największy wzrost w pierwszych miesiącach pandemii.

 Pierwsze wyzwania, z którymi musiał zmierzyć się łańcuch dostaw rolno-spożywczych w UE, były związane ze zwiększonym popytem na żywność w wyniku panicznego kupowania przez konsumentów, niedoborami siły roboczej spowodowanymi ograniczeniami w przemieszczaniu się (1 mln pracowników sezonowych w rolnictwie), opóźnieniami w dostawach żywności, surowców i innych środków produkcji rolno-spożywczej, a także spowolnieniem produkcji żywności ze względu na ogniska wirusa w zakładach przetwórczych.

 Podczas pierwszej fali pandemii europejscy rolnicy ponieśli znaczne straty ekonomiczne w wyniku zakłóceń w łańcuchu dostaw lub zamknięcia określonych kanałów handlowych (np. usług gastronomicznych). Zakłócenia te doprowadziły do powstania nadwyżek produkcyjnych, które, wobec braku ukierunkowanych środków zarządzania rynkiem we wszystkich sektorach, musiały niekiedy zostać rozdysponowane.

 COVID-19 wywarł poważny wpływ na sektor gastronomiczny: restauracje, stołówki i bary były wielokrotnie celem krajowych restrykcji ograniczających ich funkcjonowanie. Chociaż detalistom spożywczym zasadniczo pozwolono pozostać otwartymi w czasie pandemii, ich tradycyjne modele biznesowe w coraz większym stopniu przenosiły się do handlu elektronicznego i wdrażały politykę zaopatrzenia lokalnego.

 Wreszcie, pandemia znacząco wpłynęła na preferencje konsumentów, którzy wykazali zwiększone zainteresowanie zakupami przez Internet oraz zdrowszymi produktami. Jednak dla grup o niskich dochodach cena stała się w czasie pandemii kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze żywności, często ze szkodą dla zdrowszych opcji.

Reakcja UE była bardzo skuteczna, jeśli chodzi o zachowanie integralności jednolitego rynku. Z kolei środki przyjęte w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) przyniosły mieszane rezultaty, ponieważ zostały wdrożone częściowo lub w sposób niespójny we wszystkich państwach członkowskich. Krajowe wsparcie finansowe - mianowicie w formie pomocy państwa (szacowanej na 63,9 mld EUR) i innych instrumentów - było znacznie wyższe niż wsparcie UE (80 mln EUR w ramach pomocy na prywatne przechowywanie) – podsumowuje sytuację przeprowadzone badanie.

O dochodach rolników w Polsce czytaj też:

W 2020 roku rolnikom było lepiej

 

         

×