Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jakie najważniejsze zmiany w prawie budowlanym wejdą od lipca 2021 r.?

Autor:

Dodano:

W lipcu 2021 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy Prawa Budowlanego. Można już nie tylko złożyć cyfrowy e-wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę, ale też dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Upraszczając proces inwestycyjno-budowlany, rząd planuje jeszcze w tym roku wprowadzić Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane w wersji elektronicznej (e-CRUB) , Elektroniczny Dziennik Budowy oraz dalsze usprawnienia w procesie inwestycyjno-budowlanym. 

A co zmieni się od lipca br.?

Jakie złożysz e-wnioski przy realizacji inwestycji budowlanych?

Od 1 lipca br., znowelizowano art. 33 ust. 2 pkt 1 (a, b) Prawa budowlanego oraz dodane zostały do tego samego przepisu ustępy od 2a do 2e.

Dzięki wprowadzonym zmianom, interesanci mogą wejść na stronę: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl i już złożyć elektroniczne wniosek o:

Od 5 lipca 2021 r. będzie można również dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Pozwolenie na budowę w formie elektronicznej

Zgodnie z art. 33 ust. 2b  do wniosku o pozwolenie na budowę, zamiast oryginałów, można już dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4 i 7–10.

Chodzi tu dokładnie o dokumenty takie, jak decyzja o warunkach zabudowy, umowa urbanistyczna oraz oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej. 

Z kolei, zgodnie z dodanym art. 34 ust. 3f  pkt 2) Prawa budowlanego - projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny można sporządzić w postaci papierowej, albo elektronicznej. 

W elektronicznej wersji zgodnie z art. 34 ust. 4f, w przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej zatwierdzenie polega na opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu zatwierdzającego projekt. Zatwierdzony projekt przekazuje się inwestorowi.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy także w formie elektronicznej

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie ze znowelizowanym Prawem budowlanym także zawiadomienie o zakończeniu budowy inwestor może już złożyć w formie dokumentu elektronicznego. Mówi o tym art. 57 ust. 3a pkt. 2 Prawa budowlanego.

Jednak cały czas inwestor jest zobowiązany jest dostarczyć do urzędu oryginalny papierowy dziennik budowy. W  kolejnych nowelizacjach Prawa Budowlanego ma się to zmienić.

Jakie będą kolejne kroki w cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego?

Kolejnymi etapami  cyfryzacji procesu budowlanego będą:

Dla przykładu w 2019 r. wydano 99 833 pozwolenia dla budynków jednorodzinnych i 5301 pozwoleń dla budynków wielorodzinnych.

Do tej pory każdy wniosek dostarczony przez interesariusza, w wersji papierowej, przechodził przez ręce urzędnika. Po wprowadzeniu przygotowywanych przez ministerstwo rozwiązań ulegnie to zmianie. 

Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej!

×