Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kombatanci i osoby represjonowane mają prawo do 2.501,76 zł miesięcznie

Autor:

Dodano:

Kombatantom i osobom represjonowanym przysługuje świadczenie wyrównawcze w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2.501,76 zł, a kwotą pobieranej emerytury lub renty.

W czerwcu 2021 roku KRUS wypłacała 245 świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, co kosztowało 307 617 zł. Przeciętne świadczenie wynosiło 1 241,45 zł.

„Celem tego świadczenia jest zwiększenie pomocy Państwa i poprawa sytuacji życiowej tej grupy społecznej oraz częściowe rekompensowanie ekonomicznych skutków represji doznanych w okresie PRL” – podaje KRUS.

Świadczenie wypłacane jest na podstawie ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1578), która wprowadziła możliwość przyznania świadczenia wyrównawczego beneficjentom ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 ze zm.), którzy są uprawnieni do emerytur, rent inwalidzkich i rent z tytułu niezdolności do pracy. 30 maja 2021 r. ustawą z dnia 30 marca 2021 r. ustawa ta została znowelizowana - poszerzono krąg osób mogących ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia wyrównawczego o osoby pobierające rentę rodzinną.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2.501,76 zł, a kwotą pobieranej emerytury lub renty.

Do wniosku składanego w KRUS należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności mające wpływ na przyznanie prawa i ustalenie wysokości świadczenia wyrównawczego, w tym przede wszystkim dokument potwierdzający nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, wystawiony przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Liczba osób korzystających ze świadczenia rośnie – tylko w porównaniu z majem 2021 r. w czerwcu świadczeń było o 10 więcej (4,26%), kwota świadczeń wzrosła o 5,44%, a przeciętne świadczenie o 1,14%.

×