Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

GUS: Rośnie pesymizm rolników

Autor:

Dodano:

W ocenie rolników badanych przez GUS, zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2021 r., jak i bieżąca koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również ich prognozy na II półrocze 2021 r.

W połowie września analitycy Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie poinformowali, że według ich oceny, sytuacja finansowa gospodarstw rolnych poprawia się i będzie coraz lepsza.

Tymczasem dziś, GUS opublikował swoją analizę: Koniunktura w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2021 r. Wnioski Urzędu są zgoła inne od tych z IRG SGH.... 

Według GUS, ogólnie pesymistyczne opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym.

Analiza sald odpowiedzi pokazuje, że:

- osoby kierujące gospodarstwami indywidualnymi były bardziej pesymistyczne w ocenie zmian jakie zaszły w I półroczu 2021 r., jak i z większym pesymizmem patrzyły na II półrocze 2021 r. niż użytkownicy gospodarstw osób prawnych i niemających osobowości prawnej,

- gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej korzystniej oceniały koniunkturę niż użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą. Najwięcej negatywnych opinii wyrażali użytkownicy gospodarstw indywidualnych prowadzących produkcję zwierzęcą,

- najmniej pesymistyczni w swoich ocenach byli użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni do 1 ha użytków rolnych oraz użytkownicy gospodarstw o powierzchni pow. 50 ha,

- najwięcej optymistycznych opinii wyrażali rolnicy w wieku do 24 lat, z wyższym wykształceniem rolniczym oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne w okresie od 2 do 5 lat.

Zmiany w koniunkturze w I półroczu 2021 r.

W I półroczu 2021 r. rolnicy bardziej pesymistycznie, w stosunku do poprzedniej edycji badania, ocenili opłacalność produkcji rolniczej, jak i zapotrzebowanie na produkty rolne.

Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy roślin przemysłowych, rzepaku i rzepiku oraz zbóż. Natomiast w przypadku gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej najmniej opinii negatywnych odnotowano u rolników prowadzących chów drobiu nieśnego i owiec. Najwięcej negatywnych opinii wyrażali hodowcy broilerów i trzody chlewnej, a także producenci prowadzący uprawy warzyw gruntowych i ziemniaków.

Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych

Około 81% rolników – o ponad 9% mniej niż w grudniu 2020 r. - uznało bieżącą (tj. wg GUS tegoroczną, czerwcową) ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą. Należy zauważyć, że zwiększyła się przewaga opinii o złej sytuacji gospodarstw rolnych nad opiniami przeciwnymi z 22,8 p. proc. w grudniu 2020 r. do 18,8 p. proc. w czerwcu 2021 r.

Najmniej pesymistyczne opinie wyrażali użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną, natomiast najgorzej swoją sytuację ocenili użytkownicy gospodarstw tradycyjnych. Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najmniej pesymistyczne opinie odnotowano u rolników uprawiających roślinność przemysłową i pastewną. Z analizy odpowiedzi wynika, że analogicznie jak w poprzednim półroczu, najgorzej swoją sytuację ocenili rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz chów owiec i trzody chlewnej.

Czerwcowa ocena ogólnej sytuacji gospodarstwa rolnego, opłacalności produkcji rolniczej, jak również popytu na produkty rolne była bardziej pesymistyczna w porównaniu z lipcem ub. r., oraz bardziej pesymistyczna w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Ocena opłacalności produkcji rolniczej

Analogicznie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili bieżącą (czerwiec 2021 r.) opłacalność produkcji rolniczej. Saldo odpowiedzi nieznacznie pogorszyło się i wynosiło minus 7,1 p. proc. w grudniu 2020 r. wobec minus 11,6 p. proc. w czerwcu 2021 r.

Najmniej pesymistyczni w ocenie opłacalności produkcji rolniczej byli użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną, a najbardziej – użytkownicy gospodarstw wielokierunkowych. W grudniu br. około 15% respondentów stwierdziło, że prowadzenie produkcji rolniczej jest opłacalne. Opinie optymistyczne wyrażali użytkownicy gospodarstw rolnych prowadzący uprawy pod osłonami, a także rolnicy specjalizujący się w uprawach rzepaku i rzepiku oraz w chowie drobiu nieśnego. Najbardziej negatywne oceny o opłacalności produkcji rolniczej odnotowano u rolników prowadzących uprawy ziemniaków, plantacje drzew i krzewów owocowych, hodowców specjalizujących się chowie drobiu rzeźnego oraz prowadzących chów trzody chlewnej.

Ocena popytu na produkty rolne

W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania respondenci byli mniej pesymistyczni w ocenie bieżącego popytu na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne (minus 25,4 p. proc. w czerwcu 2021 r. wobec minus 30,2 p. proc. w grudniu 2020 r.).

Ponad 66% rolników uznało popyt za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami. Ponad 4% stwierdziło, że popyt kształtuje się na poziomie powyżej ich oczekiwań, wobec niemal 30 % respondentów, którzy wskazali, że popyt jest niewystarczający. Negatywne opinie dotyczyły wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych niezależnie od wielkości gospodarstwa i kierunku prowadzonej produkcji. Najbardziej niezadowoleni z popytu na produkty rolne byli rolnicy prowadzący uprawy warzyw gruntowych, rzepaku, roślin pastewnych oraz hodowcy bydła rzeźnego i drobiu nieśnego.
Użytkownicy, którzy sygnalizowali w I półroczu 2021 r. zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów rolnych, częściej oceniali je jako niekorzystne (zmniejszenie sprzedaży). Saldo odpowiedzi dla ogółu gospodarstw prowadzących sprzedaż wytworzonych produktów zwierzęcych wynosiło minus 7,8 p. proc., a dla gospodarstw prowadzących produkcję roślinną minus 6,7 p. procentowego.

Prognoza sytuacji gospodarstw rolnych

W czerwcu 2021 r. prognozy dotyczące zarówno sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej, jak i popytu na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne. Jednak nastroje użytkowników gospodarstw rolnych były bardziej optymistyczne niż w tym samym okresie 2019 r.

Najbardziej o swoją przyszłość obawiają się użytkownicy gospodarstw prowadzący uprawy ziemniaków, warzyw gruntowych, roślin przemysłowych oraz hodowcy drobiu rzeźnego. Biorąc pod uwagę ukierunkowanie produkcyjne gospodarstw rolnych, najbardziej optymistyczne opinie wyrażali rolnicy specjalizujący się w chowie bydła mlecznego i drobiu nieśnego. Wśród gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną, najbardziej optymistycznie nastawieni byli rolnicy specjalizujący się w uprawach buraków cukrowych oraz rzepaku i rzepiku.

×