Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zmiany w inwestycjach chroniących przed azotanami z PROW

Autor:

Dodano:

MRiRW przygotowało zmiany w „Inwestycjach mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Niektóre propozycje z projektu przedstawionego rozporządzenia polegają na doprecyzowaniu obowiązujących przepisów, inne są następstwem wydłużenia o dwa lata realizacji PROW.

 

Przechowywanie nawozów płynnych z dotacją

Aktualnie istnieje możliwość realizacji inwestycji dotyczącej doposażenia gospodarstwa w urządzenia do aplikacji nawozów naturalnych płynnych wtedy, gdy są spełnione warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, dotyczące przechowywania nawozów naturalnych płynnych albo gdy operacja obejmuje również realizację inwestycji z zakresu przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Teraz doprecyzowano, że realizacja inwestycji z zakresu przechowywania nawozów naturalnych również powinna dotyczyć nawozów naturalnych płynnych.

 

PROW dłużej o dwa lata

Rozliczenie PROW 2014–2020 powinno nastąpić do końca 2023 r., zgodnie z zasadą n+3.

Mając na uwadze przepisy UE w zakresie wydłużenia okresu realizacji PROW 2014–2020 o 2 lata zaproponowano zmianę, zgodnie z którą zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe, w określonych przypadkach, do 30 czerwca 2025 r.

Obecnie pomoc przyznaje się, jeżeli wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi m.in. nie później niż w terminie wyznaczonym na dostosowanie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, określonym w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

„Zgodnie z regulacjami zawartymi w tym programie podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP mają wyznaczony termin – dzień 31 grudnia 2021 r. – na dostosowanie gospodarstw w zakresie wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych. Pozostałe podmioty (tj. prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP) mają wyznaczony termin na dzień 31 grudnia 2024 r. Z kolei termin zakończenia realizacji inwestycji dotyczącej warunków przechowywania kiszonek, tj. termin 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia przez młodego rolnika prowadzenia gospodarstwa jako kierujący, wynika z przepisów unijnych” – podano w uzasadnieniu dodając, że ze względu na planowane przedłużenie wdrażania instrumentu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” o dwa lata, w związku z tzw. okresem przejściowym, proponuje się wydłużenie terminu zakończenia realizacji operacji do 30 czerwca 2025 r. w określonych przypadkach tj. w przypadku realizacji operacji obejmującej wyłącznie inwestycję związaną z doposażeniem gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych płynnych lub realizowanej wraz z inwestycją dotyczącą przechowywania kiszonek.

Konsekwentnie proponuje się wydłużenie tego terminu w przepisie umożliwiającym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wyrażenie zgody na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność w późniejszym terminie.

 

Biznesplan na informatycznym nośniku danych

Ponieważ 5 października 2021 r. weszła w życie zmiana wprowadzona ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych – a zgodnie z tymi przepisami wnioski o przyznanie pomocy, a także inne dokumenty, mogą być składane do ARIMR w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, a nie jak dotychczas w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą – w projekcie nowelizacji zapisano, że jeśli biznesplan nie jest składany w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, to składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem podsumowania tego biznesplanu.

 

Dłuższe terminy dla wszystkich

Przepisy dotyczące wydłużenia terminu zakończenia realizacji operacji są korzystne dla wnioskodawców, zaproponowano więc zastosowanie tych korzystniejszych warunków w odniesieniu także do beneficjentów pomocy, czyli podmiotów, które zawarły umowy o przyznaniu pomocy. „W związku z tym rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy i nie otrzymali jeszcze wypłaty środków na podstawie umowy (już zawartej, albo tej, która dopiero zostanie zawarta w związku z postępowaniami w sprawach o przyznanie pomocy) będą mogli skorzystać z tej możliwości” - przewidziano.

A dotyczy to niemałej grupy – jak podano, obecnie trwa proces weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy złożonych na przełomie 2020/2021 r. Łącznie wpłynęło 1701 wniosków o przyznanie pomocy, według stanu na 31 sierpnia 2021 r. zostało zawartych 428 umów o przyznaniu pomocy, a ponad 850 spraw oczekuje na zakończenie weryfikacji.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej o warunkach tej pomocy:

Nabór na inwestycje chroniące przed azotanami

 

 

 

 

×