Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Do konsultacji przekazano trzecią wersję Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027

Autor:

Dodano:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało trzecią wersję projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 i przekazało ją właśnie do konsultacji publicznych, prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i komentarze do opublikowanej trzeciej już wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 można zgłaszać do 25 listopada 2021 roku poprzez formularz dostępny na stronie resortu rolnictwa.

Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ), zgodnie z prawem polskim i UE, podlegają wszystkie projekty strategii, planów i programów m. in. w rolnictwie. Opracowana w ramach uruchomionego właśnie postępowania Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oceniać będzie możliwe skutki dla środowiska wynikające z realizacji proponowanych instrumentów wsparcia.

Jej wykonanie regulowane przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247).

Dla przypomnienia - drugi projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 konsultowany był w okresie od 30 lipca do 15 września 2021 r.

Najczęściej zgłaszane uwagi w tym czasie dotyczyły:

Część zgłoszonych uwag (5,7%) odnosiła się także do informacji zawartych w części diagnostycznej Planu.

Uwagi i komentarze najczęściej były zgłaszane przez podmioty deklarujące się jako:

izby rolnicze – 5,2%.

Uwagi i komentarze do projektu Planu, były również zgłaszane podczas licznych spotkań z udziałem przedstawicieli środowisk, którym przyświeca wspólne dobro polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Jak podaje resort rolnictwa, od początku prac nad PS WPR, tj. od 2018 roku odbyło się ponad 200 spotkań, z czego blisko 100 spotkań odbyło się już po upublicznieniu pierwszej wersji Planu, co pozwoliło zintensyfikować oraz sprecyzować prace nad poszczególnymi zapisami projektu.

 

Poniżej, w załączeniu tekst trzeciej wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

×