Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Na Kongresie...

Autor: jb

Dodano: 27-10-2008 13:38

Podczas kongresu gmin wiejskich minister Marek Sawicki przedstawił najistotniejsze informacje związane z działaniami samorządowymi, które finansowane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.

(...) Minister Marek Sawicki poinformował, że:

1. W lipcu 2008 r. MRiRW przekazało Samorządom Województw Wytyczne zawierające procedury wdrożeniowe. Do końca września br., Samorządy Województw przyjęły przekazane przez MRiRW Wytyczne, przeprowadziły wewnętrzne badanie gotowości do realizacji zadań delegowanych oraz przeszły odpowiednie szkolenia.
2. W dniu 30 września br. wszystkie Samorządy Województw złożyły deklaracje gotowości.
3. Od dnia 7 października br., Agencja Płatnicza (ARiMR) rozpoczęła badanie audytowe w poszczególnych Samorządach Województw. W dniu dzisiejszym planowane jest zakończenie tego procesu. Po przeprowadzeniu audytu Agencji Płatniczej, rozpocznie się badanie akredytacyjne, którego przeprowadzenie zlecone zostało przez Ministerstwo Finansów niezależnemu audytorowi zewnętrznemu, firmie KPMG.

Poprzez samorządy województw będą realizowane następujące działania:
W ramach Osi 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.
Działanie to wdrażane jest w ramach dwóch schematów:
1) schemat I – Scalanie gruntów;
2) schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Działanie to dysponuje budżetem 600 mln euro (z czego: 160 mln euro na schemat I i 440 mln euro na schemat II).
W ramach Osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie w działaniu nie może przekroczyć:
1) 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
2) 200 000 zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
3) 3 mln zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
Na działanie to przeznaczono prawie 1,5 mld euro.

Poziom pomocy w ramach działania z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Również w ramach Osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej samorządy województw wdrażać będą:
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
W działaniu „Odnowa i rozwój wsi” maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł.
Działanie będzie wdrażane dwutorowo: bezpośrednio przez samorządy województw w ramach Osi 3 lub za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania w ramach Osi 4 - Leader.

Na realizację działania zaplanowano 589,6 mln euro w ramach Osi 3 i około 234,0 mln euro w ramach Osi 4 - Leader.
Poziom pomocy w ramach działania z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Oś 4 - Leader

Celem osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.
W ramach Osi Leader przewiduje się wsparcie na:
1. Działanie - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
2. Działanie – Wdrażanie projektów współpracy, czyli realizację wspólnych projektów w ramach współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w kraju i za granicą.
3. Działanie – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, czyli na koszty bieżące dla lokalnych grup działania.

Budżet całej Osi 4 – Leader wynosi 787,5 mln euro na lata 2007-2013.
Termin uruchomienia działań delegowanych do Samorządów Województw, objętych PROW 2007-2013, uzależniony jest od dokonania oceny przez firmę KPMG.
Planuje się, że jako pierwsze, (do końca 2008 r.) zostanie uruchomione działanie „Odnowa i rozwój wsi”. W następnej kolejności planowane jest uruchomienie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz działania Osi Leader i sukcesywnie do końca I kwartału 2009 r. uruchomione zostanie działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” (Scalanie gruntów oraz Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi).

Na obecnym etapie prac resort rolnictwa nie otrzymał sygnałów, że mogłyby wystąpić jakiekolwiek zagrożenia w realizacji tego harmonogramu.

Poszczególne samorządy województw przesłały już do MRiRW informacje o terminach naboru wniosków o wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Osi Leader. W większości województw nabór ten nastąpi od 15 listopada 2008 r i potrwa do połowy stycznia 2009 r.

Należy także podkreślić, że zgodnie z przepisami rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działań PROW 2007 – 2013, których wdrażanie zostało delegowane do Samorządów Województw, o terminie naboru decyduje właściwy organ samorządu województwa.

Źródło: MRiRW

×