Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Komisja Europejska kupi 700 tys. ton kukurydzy w całej Wspólnocie

Autor:

Dodano:

1 listopada, jak co roku, uruchomiony został mechanizm interwencyjnego zakupu zbóż. W krajach UE interwencyjny zakup jest traktowany jako awaryjny system zbytu zbóż dla tych oferentów (producentów i handlowców), którzy nie byli w stanie uzyskać na rynku ceny wyższej od ceny interwencyjnej.

Zakupem interwencyjnym na terenie Polski objęte są: pszenica, jęczmień, kukurydza.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. interwencyjny zakup kukurydzy w roku gospodarczym 2008/2009 został ograniczony dla całej Unii Europejskiej do maksymalnej ilości 700 000 ton.

Oferty sprzedaży pszenicy i jęczmienia na zapasy interwencyjne mogą być składane w Oddziałach Terenowych ARR w okresie od 1 listopada 2008 roku do 31 maja 2009 roku, z możliwością realizacji dostaw zbóż do 31 lipca 2009 roku.

Oferty sprzedaży kukurydzy na zapasy interwencyjne mogą być składane w Centrali ARR w dwóch etapach:

·         I etap: od 1 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,

·         II etap: po opublikowaniu przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym UE ilości pozostającej do dyspozycji w II etapie (koniec stycznia 2009 roku) do 31 maja 2009 roku.

Oferty zostaną przyjęte:

·         dla I etapu: po ustaleniu przez Komisję Europejską najpóźniej do dnia 25 stycznia 2009 roku współczynnika przydziału ilości kukurydzy,

·         dla II etapu: cotygodniowo po ustaleniu przez Komisję Europejską współczynnika przydziału ilości kukurydzy dla ofert złożonych w danym tygodniu.

Dostawy kukurydzy mogą być realizowane od 1 lutego do 30 kwietnia 2009 roku w przypadku ofert złożonych w pierwszym etapie oraz do 31 lipca 2009 roku
w przypadku ofert złożonych w drugim etapie.

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia okresu zakupu interwencyjnego kukurydzy, w przypadku, gdy maksymalna ilość kukurydzy przeznaczona do zakupu dla całej Unii Europejskiej zostanie wykorzystana przed 31 maja 2009 roku.

W przypadku ofert na sprzedaż kukurydzy oferent zobowiązany jest do złożenia w ARR zabezpieczenia w wysokości 15 EUR za każdą tonę oferowanej kukurydzy.

Oferta na sprzedaż kukurydzy przyjęta do realizacji nie może zostać zmieniona, ani wycofana, a realizacja umowy powinna wynieść co najmniej 95 %. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione w/w zabezpieczenie zostanie przejęte przez Agencję
w całości.

Cena interwencyjna wynosi 101,31 EUR/tdla wszystkich.

Cena interwencyjna:

·         podlega podwyższeniu o miesięczny dodatek 0,46 EUR/t w okresie od listopada do maja tj. od 0,46 do 3,22 EUR/t;

·         podlega podwyższeniu bądź obniżeniu w zależności faktycznej jakości dostarczonego ziarna.

Ilość oferowanego zboża jednego rodzaju nie może być mniejsza niż:

·         80 ton – w przypadku zakupu zbóż na zapasy interwencyjne z dostawą do magazynu interwencyjnego,

·         500 ton – w przypadku przejmowania zbóż na zapasy interwencyjne
w miejscu przechowywania.

Źródło: ARR

×