Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Agencja zainteresuje się twoim stadem

Autor:

Dodano:

właściciele zwierząt i podmioty prowadzące zakłady przetwórcze zobowiązani są do systematycznego zgłaszania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji o zdarzeniach dotyczących posiadanego pogłowia zwierząt gospodarskich oraz dokonaniu unieszkodliwieniu zwłok zwierząt padłych - ARiMR trzyma ręke na pulsie.

Właściciele bydła zobowiązani są w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia poinformować Biuro Powiatowe ARiMR (na drukach udostępnionych przez ARiMR) o urodzeniach, przemieszczeniach, ubojach lub padnięciach zwierząt.

Właściciele świń zobowiązani są w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia poinformować BP ARiMR (na drukach udostępnionych przez ARiMR) o urodzeniach, przemieszczeniach, ubojach lub padnięciach zwierząt.

Właściciele owiec/kóz zobowiązani są do zgłoszenia w BP ARiMR oznakowania zwierząt (jagniąt, koźląt) przed opuszczeniem siedziby stada jednak nie później niż 180 dni od dnia urodzenia, a o pozostałych zdarzeniach tj. przemieszczeniach, ubojach lub padnięciach zwierząt w terminie 7 (na drukach udostępnionych przez ARiMR).

Agencja przypomina, że przepisy o identyfikacji i rejestracji zwierząt zobowiązują właścicieli zwierząt do prowadzenia Księgi Rejestracji Stada w każdej siedzibie oddzielnie dla przebywających tam gatunków zwierząt gospodarskich podlegających przepisom ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U.91 poz. 872 ze zm.). Przestrzeganie przepisów w/w ustawy kontrolowane będzie od 2009 roku przez pracowników Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (uprawnionych do przeprowadzania kontroli wymogów wzajemnej zgodności - cross-compliance).

Trzeba wyjaśnić, że wymogi wzajemnej zgodności nakładające na rolników prowadzących gospodarstwa obowiązek przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej i zarządzania gospodarstwem rolnym w sposób, który nie stwarza zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego, zostały uregulowane w polskim prawodawstwie. Nowością jest natomiast to, że od przyszłego roku rolnika, który złożył wniosek w ARiMR o przyznanie jednej z wymienionych wyżej płatności, może odwiedzić kontroler, aby sprawdzić czy w gospodarstwie przestrzegane są wymogi wzajemnej zgodności. Każda stwierdzona niezgodność będzie oceniana pod kątem dotkliwości, zasięgu, trwałości i ewentualnej powtarzalności niezgodności. Kontrolerzy w pierwszej kolejności będą musieli ocenić, czy stwierdzona niezgodność z wymogami wynika z nieumyślnego działania rolnika (zaniedbanie), czy też jest umyślnym działaniem.

W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność będzie wynikała z zaniedbań rolnika, obniżka płatności wyniesie 3% całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. Na podstawie raportu z kontroli może być wydana decyzja o obniżeniu skali potrącenia do 1% lub podwyższeniu do 5% całkowitej kwoty. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od nałożenia sankcji finansowych.

Natomiast w przypadkach, gdy kontrolerzy stwierdzą powtarzające się niezgodności, nałożona sankcja będzie trzykrotnie wyższa, ale nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty płatności bezpośrednich (procent potrącenia zostanie pomnożony przez trzy).

W tych przypadkach, gdy kontrolerzy stwierdzą, że rolnik celowo dopuścił w swoim gospodarstwie do niezgodności z zasadami cross compliance, nałożona sankcja będzie obniżała kwotę należnej płatności obszarowej o 20%. W takich przypadkach ARiMR może, na podstawie oceny zawartej w protokole z czynności kontrolnych, wydać decyzję o obniżeniu nakładanych sankcji do poziomu 15% płatności lub, w drastycznych przypadkach, może całkowicie pozbawić rolnika dopłat.

Warto dodać, że m.in. dla wygody rolników i przetwórców ARiMR uruchomiła i prowadzi elektroniczny system identyfikacji i rejestracji zwierząt, który pozwala na przekazywanie informacji o zmianach w stadzie za pośrednictwem Internetu. Rolnicy i przetwórcy zainteresowani elektronicznym przesyłaniem zgłoszeń o rejestracji zwierząt mogą składać wnioski o założenie konta i przydzielenie loginu do systemu informatycznego ARiMR. Wnioski należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, które następnie przydzieli właścicielowi stada login i kody dostępu do Systemu Informatycznego ARiMR. Wzór wniosku jest umieszczany na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl. Z elektronicznego systemu korzysta już ok. 4 tys. właścicieli stad.

Źródło: ARiMR

×