Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Żywność kontrolowana

Autor:

Dodano:

Nieuczciwych przetwórców i handlowców czekają surowsze sankcje i kary pieniężne. Od dzisiaj tj. 18 grudnia 2008 r. będą obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kontroluje żywność wprowadzaną do obrotu, a także chroni interesy konsumentów oraz producentów.
Jakie zmiany wynikają z nowelizacji ustawy?

Pierwsza to definicja „zafałszowanego artykułu rolno-spożywczego – produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli:
a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej,
b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą,
c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.”

Druga to sankcje, które zrealizuje IJHARS, gdy przedsiębiorca wprowadzi do obrotu produkty o niewłaściwej jakości:
a) zakaz wprowadzania do obrotu artykułu (art. 29 ust. 1 pkt 1),
b) nakaz poddanie go określonym zabiegom, tj.: np. właściwemu oznakowaniu
(art. 29 ust. 1 pkt 2),
c) nakaz jego zniszczenie (art. 29 ust. 1 pkt 3).
Znowelizowana ustawa umożliwia wydawanie decyzji administracyjnych przed zakończeniem kontroli (art. 29 ust. 2).

Kolejne to zalecenia pokontrolne. Inspektorzy IJHARS, stwierdzając podczas kontroli nieprawidłowości, są zobligowani do przekazania kontrolowanemu zaleceń pokontrolnych, w których określą stwierdzone nieprawidłowości z jednoczesnym wskazaniem terminu ich usunięcia. (art. 28 ust. 2a).

Wyższe kary będą nakładane w drodze decyzji administracyjnych:
a) za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu, od 500 zł aż do pięciokrotności korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów do obrotu (art. 40a ust. 1 pkt. 3).
b) za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych
od 1000 zł aż do 10 proc. przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary (art. 40a ust. 1 pkt 4)
c) za utrudnianie kontroli do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
d) za uniemożliwianie kontroli do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
e) za ponowne wprowadzenie do obrotu produktu tego samego rodzaju, który nie odpowiada jakości handlowej ze względu na tą samą wadę, kara pieniężna podwyższona zostanie
o wysokość kar nałożonych w okresie 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli (art. 40a ust. 1 pkt 3).
f) za nie usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w terminie określonym w zaleceniach pokontrolnych, wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia (art. 40a ust. 2).

IJHARS będzie realizować:
1) zwalnianie podmiotów ze znakowania jaj w przypadku kierowania ich do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji. Działanie to realizowane jest na wniosek producenta (art. 17 d)
2) przeprowadzanie kontroli urzędowych w zakresie warunków wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy w zakresie prawidłowości klasyfikacji mięsa oraz jego znakowania (art. 17 a ust. 1 pkt. 8).

źródło: IJHARS/farmer.pl

×