Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zmiany w rolnictwie ekologicznym

Autor:

Dodano:

Z nowym rokiem 2009 weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego. Obowiązuje unijne Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007).

Zmianom w przepisach wspólnotowych będzie towarzyszyć nowelizacja przepisów krajowych.. Nowa ustawa kompetencyjna o rolnictwie ekologicznym mimo że powinna obowiązywać od 1 stycznia tego roku, wejdzie w życie najprawdopodobniej pod koniec pierwszego kwartału, a nawet później.

Z początkiem 2009 r. zostaje uchylone Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 198, 22.07.1991, ze zm.).

Dodatkowo wraz z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 wchodzą w życie przepisy wykonawcze, a mianowicie:
• rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli oraz
• rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.

Źródło: farmer.pl/IJHARS

×