Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rekompensata tylko do 13 marca!

Autor:

Dodano:

To już ostatnie dni składania przez firmy usługowo kopiące i czyszczące buraki cukrowe, wniosków do ARR o wypłatę rekompensat za straty poniesione w związku z restrukturyzacją przemysłu cukrowniczego. W związku z dużym zainteresowaniem beneficjentów termin składania wniosków został wydłużony do dnia 13 marca 2009 roku.

Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnione są podmioty, które w roku gospodarczym 2007/2008 świadczyły usługi zbioru i/lub doczyszczania buraków cukrowych na rzecz plantatorów objętych procesem restrukturyzacji i poniosły straty na skutek ograniczenia produkcji cukru.
Wnioski w tej sprawie należy składać na formularzu Rcu_02_01 (dostępny na stronie internetowej ARR) drogą pocztową lub bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, do dnia 13 marca 2009 r !

W ramach rekompensaty plantatorzy buraków cukrowych i Usługodawcy otrzymają 10% sumy jaką otrzyma cukrownia podlegająca restrukturyzacji. Pomoc będzie dzielona w następujący sposób:
- 9 % dla plantatorów,
- 1 % dla Usługodawców.
Pomoc przysługująca Usługodawcom będzie ustalana według ilości buraków cukrowych zebranych (wyrażonej w hektarach) i/lub doczyszczonych (wyrażonej w tonach buraków) pochodzących od plantatorów, na rzecz których w roku 2007/2008 dany Usługodawca świadczył usługi i którzy zostali w wyniku procesu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego pozbawieni częściowo lub całkowicie prawa do uprawy.

Stawki rekompensaty z tytułu utraty możliwości świadczenia usług wynoszą:
- za usługę zbioru – 37,6984 €/ha buraków kwotowych,
- za usługę doczyszczania – 0,2238 €/tonę buraków kwotowych.

W przypadku, gdy łączna pomoc przeznaczona dla Usługodawców w ramach danego zakładu produkcyjnego przekroczy przysługujący im maksymalny poziom 1% pomocy restrukturyzacyjnej, wówczas w odniesieniu do wszystkich Usługodawców w ramach tego zakładu produkcyjnego zastosowany zostanie jednolity stopień redukcji.
W przypadku, jeżeli po dokonaniu podziału na podstawie w/w wytycznych, pozostałaby nadwyżka z kwot przeznaczonych dla Usługodawców, wówczas nadwyżka ta zostanie przeznaczona dla plantatorów objętych procesem restrukturyzacji.
Płatności będą dokonywane w dwóch ratach:
I rata – do końca sierpnia 2009 roku,
II rata – do końca kwietnia 2010 roku.
Każda rata pomocy zostanie przeliczona na PLN według kursu ustalonego przez EBC na ostatni dzień maja 2009 r./stycznia 2010 r. (€/PLN), mającego zastosowanie 1 czerwca 2009 r./lutego 2010 r.

Źródło: ARR/farmer.pl

×