Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ministerstwo poprawi ustawę

Autor:

Dodano:

Mając na uwadze potrzebę dalszego usprawnienia systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zmiana przepisów ma na celu głównie zwiększenie dostępności dotowanych ubezpieczeń.

Projekt ma na znowelizowanej ustawy przede wszystkim zapewnienia producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przez podwyższenie wysokości maksymalnych stawek taryfowych w ubezpieczeniu upraw rolnych. Ponadto zwiększenie dostępności producentów rolnych do odszkodowań w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

W projekcie ustawy przewiduje się podniesienie stawek taryfowych ubezpieczenia do:
1) 6 % sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, z możliwością podwyższenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych do 9 % sumy ubezpieczenia - w przypadku upraw uprawianych na użytkach rolnych klasy V lub 12 % sumy ubezpieczenia - w przypadku upraw uprawianych na użytkach rolnych klasy VI,

2) 6 % sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, warzyw gruntowych, nasadzeń drzew i krzewów owocowych, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne,

3) 8 % sumy ubezpieczenia upraw tytoniu, owoców drzew i krzewów owocowych lub truskawek, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

W celu zachęcenia zakładów ubezpieczeń do zawierania z producentami rolnymi umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, zaproponowano aby zakładom ubezpieczeń na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę przysługiwała dotacja w wysokości 70 % kwoty wypłaconych odszkodowań z tytułu suszy, ponad kwotę stanowiącą 90 % sumy składek uiszczonych w danym roku kalendarzowym, w przypadku kwoty odszkodowań nieprzekraczającej 180 % sumy składek. Po przekroczeniu tej wartości zakłady ubezpieczeń otrzymywałyby dotację w wysokości 75 % różnicy pomiędzy wypłaconymi producentom rolnym odszkodowaniami z tytułu suszy, a kwotą stanowiącą 180 % sumy tych składek.

Źródło: farmer.pl

×