Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wielkie wnioskobranie

Autor:

Dodano:

ARiMR przyjmuje wnioski o dofinansowanie z pięciu działań PROW 2007-2013 i z czterech działań wchodzących w skład nowego programu operacyjnego dla rybactwa.

ARiMR przyjmuje w całym kraju wnioski na cztery działania finansowane z PROW 2007-2013: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne”, „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów” oraz na „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Ponadto, w 11 województwach, rolnicy i ich domownicy mogą ubiegać się o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. Natomiast rybacy i armatorzy statków rybackich mogą składać w trzech Oddziałach ARiMR: Zachodniopomorskim, Pomorskim i Warmiński-Mazurskim wnioski o przyznanie pomocy z pierwszej osi priorytetowej - „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, finansowanej z nowego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Wnioski o przyznanie premii ułatwiającej start zawodowy złożyło ponad 720 młodych rolników, najwięcej w woj. mazowieckim – 134. Blisko 300 młodych rolników z tego naboru otrzymało już decyzje ARiMR o przyznaniu jednorazowej premii w wysokości 50 tys. zł. Agencja może przeznaczyć na to działanie w 2009 r. ponad 291 mln zł. Oddziały Regionalne będą przyjmowały wnioski do wyczerpania tego limitu, ale nie dłużej niż do 31 grudnia br. Złożone do połowy lipca wnioski wykorzystują w 12% tegoroczny limit środków przewidziany na „Ułatwianie startu zawodowego młodym rolnikom”. Każdy Oddział Regionalny ARiMR przyjmuje wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla tego województwa, lecz nie później niż do 31 grudnia.

Biura Powiatowe ARiMR do 31 lipca br. przyjmują wnioski od rolników, którzy po raz pierwszy ubiegają się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Dotychczas w skali kraju rolnicy złożyli 856 wniosków, w których ubiegają się o dofinansowanie na zalesienie 1948 ha gruntów. Najwięcej takich wniosków przyjęto w woj. mazowieckim – 175 i woj. podkarpackim – 113. Rolnik może złożyć wniosek osobiście lub wysłać pocztą do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jest to już trzeci nabór wniosków na „Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W 11 województwach Oddziały Regionalne ARiMR przyjmują nadal wnioski na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. O pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza mogą się ubiegać rolnicy i ich domownicy ubezpieczeni w KRUS. Dofinansowanie wypłacane po zrealizowaniu przedsięwzięcia może wynieść do 100 tys. zł. W skali kraju ARiMR może przeznaczyć w tym roku na pomoc rolnikom inwestującym w działalność pozarolniczą ponad 370,8 mln zł. Kwota ta została podzielona na koperty wojewódzkie. Każdy Oddział Regionalny ARiMR przyjmuje wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla tego województwa. Pięć Oddziałów Regionalnych zakończyło już przyjmowanie wniosków o pomoc na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, najwcześniej, 19 maja zrobił to Wielkopolski OR, 22 maja – Pomorski OR, 28 maja – Zachodniopomorski OR, 12 czerwca – Warmińsko-mazurski OR, a 16 czerwca – Lubuski OR. Z regionów, w których nadal można składać wnioski, wojewódzkie limity środków przewidzianych na 2009 rok zostały wykorzystane do 23 lipca w największym stopniu w woj. kujawsko-pomorskim – 89,55% oraz w woj. podlaskim – 87,22%.

Od 15 kwietnia br. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów”, finansowane z PROW 2007-2013. Dotychczas rolnicy i właściciele lasów złożyli w skali kraju 3128 wniosków o wsparcie finansowe z tego działania, najwięcej w woj. zachodniopomorskim - 1254. W złożonych wnioskach rolnicy ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 12 mln zł, które ma im ułatwić dostęp do płatnych usług doradczych. Agencja może przyznać rolnikowi i właścicielowi lasu pomoc do 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na usługę doradczą. Udzielone wsparcie nie może być jednak wyższe niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. W tegorocznym naborze wniosków przewidziano do wykorzystania około 767 mln zł.

Największe zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, uruchomionego 15 kwietnia br., wykazują rolnicy i producenci rolni z województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły tam do tej pory odpowiednio 1154 wnioski na łączną kwotę wsparcia blisko 5,80 mln zł oraz 949 wniosków na kwotę ponad 4,74 mln zł. W skali kraju rolnicy i producenci rolni złożyli 4582 wnioski, w których ubiegają się o przyznanie pomocy finansowej w wysokości 24,9 mln zł. W całym okresie wdrażania PROW 2007 – 2013 na dofinansowanie udziału rolników w systemach jakości żywności wynosi 100 mln euro. Termin składania wniosków w ramach tego działania upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 110% dostępnych środków finansowych. Wysokość pomocy przyznawanych przez ARiMR z tego działania rolnikowi lub producentowi rolnemu uzależniona jest od tego, w jakim systemie jakości uczestniczy. Maksymalna kwota rocznej pomocy, jaką można uzyskać wynosi:
3200 zł - w systemach Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych.
996 zł - w systemie Rolnictwa ekologicznego
2750 zł - w systemie Integrowanej Produkcji (w tym do 750 zł koszty składki na rzecz grupy producentów oraz zakup publikacji na temat IP i zakup pułapek feromonowych i lepowych).

W trzech Oddziałach Regionalnych ARiMR: Zachodniopomorskim, Pomorskim i Warmińsko-mazurskim beneficjenci zainteresowani uzyskaniem pomocy z pierwszej osi priorytetowej - „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, finansowanej z nowego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla swoich projektów. Wnioski są przyjmowane na cztery działania nazywane w tym programie środkami:
1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej;
2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej
3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność
4. Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej przyjmują:
• Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Szafera 10
• Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni, ul. Kołatają 1
• Warmińsko – Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. Świętego Wojciecha 2.

Źródło: ARiMR/farmer.pl

×