Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Walka o jajka

Autor: WOP

Dodano: 10-08-2009 11:36

Organizacje reprezentujące polskich rolników w COPA/COGECA złożyły wniosek do prezydium tej organizacji o podjęcie pilnych działań w sprawie zweryfikowania przepisów Dyrektywy Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 roku ustanawiającej minimalne normy ochrony kur niosek. Jak udało się nam dowiedzieć wniosek dotyczy przede wszystkim przesunięcia terminu wprowadzenia zakazu użytkowania konwencjonalnych klatek , przynajmniej do końca 2016 roku.

Według bowiem obowiązujących obecnie przepisów do  końca 2012 roku we wszystkich krajach członkowskich  konwencjonalne klatki powinny zostać zastąpione ulepszonymi bądź producenci przedstawią się na systemy alternatywne.

Aktualnie w Polsce podobnie jak większości krajów unijnych producenci jaj nie posiadają środków finansowych na wymianę klatek oraz na odtworzenie obecnej ilości stanowisk dla kur nieśnych. Oprócz tego Polska, jako nowy kraj członkowski, ma jeszcze dodatkowe problemy wynikające z krótszego okresu przygotowawczego do wdrożenia dyrektywy. Nasi producenci zainwestowali przecież w zakup klatek o kilkanaście lat później i kredyty zasięgnięte na ten cel muszą spłacić do 2018 roku.

 Ponadto obecnie na terenie całej Unii Europejskiej  obserwujemy spadek popytu na jaja z systemów alternatywnych. Rynek jaj pochodzących z innych systemów niż klatkowe nie rozwija się. Nadal też 78 % pogłowia kur nieśnych w całej UE jest utrzymywane w klatkach, z czego klatki wzbogacone stanowią zaledwie 5 – 7 %.

Zdaniem wnioskodawców konieczne jest zatem wystosowanie przez COPA/COGECA oficjalnego stanowiska do właściwych organów Unii Europejskiej, popierającego postulaty całej grupy krajów członkowskich, w tym Polski, które nie mają możliwości spełnienia do 2012 roku wymagań Dyrektywy 1999/74/WE. Konieczne jest bowiem znalezienie kompromisu, który stworzy możliwość stopniowej likwidacji konwencjonalnych klatek według kryterium ich wieku z równoczesnym uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań obowiązujących we wspólnym rynku.

COPA i COGECA to dwie organizacje reprezentujące interesy rolników w państwach członkowskich UE. COGECA reprezentuje spółdzielnie rolnicze. Natomiast COPA zrzesza organizacje rolnicze.

Obecnie oprócz Krajowej Rady Izb Rolniczych i Federacji Branżowych Producentów Rolnych członkami COPA/COGECA są następujące polskie organizacje rolnicze: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, NSZZ SOLIDARNOSĆ RI, ZZR Ojczyzna i ZZR ,,SAMOOBRONA’’.

Źródło: farmer.pl

×