Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wsparcie specjalne

Autor:

Dodano:

Rząd przygotowuje projekt, który ma wesprzeć producentów bydła. Prawdopodobnie dopłaty zostaną wprowadzone w przyszłym roku. To możliwe, czy zwykły populizm?

Minister od razu zastrzega, że pieniędzy nie wystraczy na wszystkie województwa. Jako regiony, w których odnotowano największy spadek pogłowia bydła określa województwo podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Prawdopodobnie dopłata do jednej sztuki bydła wyniesie ok 150 euro na rok. wsparcie będzie trwało 3 lata. W gospodarstwie nie może znajdować sie jednek więcej niż 10 sztuk bydła i nie ma znaczeniz czy to bydło mlezne czy mięsne.

Pojawiają się jednek pytania z jakiego okresu będzie brana pod uwagę liczebność stada. W jednym sezonie może to być 9 w innym 11 sztuk. I czy gospodarze nie będą specjalnie kierowali na rzeź "nadwyżki"? Wtedy wsparcie poprostu mijałoby się z celem, którym jest odbudowanie pogłowia.

Zapytaliśmy o szczegóły programu resort rolnictwa. -  Przepisy wspólnotowe umożliwiają państwom członkowskim przyznawanie wsparcia specjalnego w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Polska zamierza skorzystać z takiej możliwości, dlatego też zostały przygotowane cztery mechanizmy pomocowe realizowane w ramach tzw. wsparcia specjalnego, których wprowadzenie planowane jest od 2010 r. Obecnie program takiego wsparcia specjalnego został przedłożony do akceptacji Komisji Europejskiej - wyjasnia Małgorzata Książyk z biura prasowego MRiRW.

Wymienia następujące mechanizmy. Jak sami Państwo zauważą, nie tylko o hodowcach bydła pomyślano.

Dla rolników utrzymujących do 10 krów w gospodarstwie. Program obejmie swoim zasięgiem obszar 5 województw (podkarpackie, małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz śląskie). Celem wsparcia jest utrzymanie produkcji bydła w małych gospodarstwach położonych na obszarach wrażliwych gospodarczo (duże rozdrobnienie gospodarstw) i trudnych do prowadzenia produkcji rolnej ze względu na warunki naturalne (obszary górskie i podgórskie). Program ten będzie realizowany w latach 2010-2012. Na realizację wsparcia przewiduje się kwotę 28,5 mln euro rocznie. Zakłada się, że wsparciem objętych zostanie 200 000 krów, przy stawce płatności 142,5 euro/sztukę.

W przypadku zakwalifikowania do wsparcia większej liczby krów zastosowana zostanie odpowiednia redukcja stawki płatności.

- dla rolników utrzymujących co najmniej 10 sztuk owiec. Program obejmie rolników utrzymujących owce w 5 województwach (podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie), a którego celem jest utrzymanie produkcji owczarskiej, pielęgnacja krajobrazu i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego na obszarach górskich i podgórskich oraz podtrzymanie tradycyjnej produkcji serów górskich zarejestrowanych jako Chronione Nazwy Pochodzenia. Program ten będzie realizowany w latach
2010-2012. Na realizację wsparcia przewiduje się przeznaczanie kwoty 1,5 mln euro rocznie. Zakłada się, że program obejmie 50 000 zwierząt, przy stawce płatności 30 euro/sztukę.

W przypadku zakwalifikowania do wsparcia większej liczby zwierząt zastosowana zostanie odpowiednia redukcja stawki płatności.

- dla rolników uprawiających rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne, na terytorium całej Polski. Celem programu jest zwiększenie udziału roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych w strukturze upraw (m.in. ograniczenia stosowania mineralnych nawozów azotowych, poprawy naturalnej produktywności gleb i ograniczenia zużycia energii niezbędnej do produkcji i stosowania nawozów azotowych, co przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych). Program ten będzie realizowany w latach 2010-2012. Na realizację wsparcia przewiduje się przeznaczanie kwoty 10,8 mln euro rocznie. Szacuje się, że programem objętych zostanie 180 000 ha, przy stawce płatności na poziomie 60 euro/ha.

W przypadku, gdy obszar uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych zadeklarowany do wsparcia przekroczy szacowaną wielkość zastosowana zostanie odpowiednia redukcja stawki płatności.

- dla producentów tytoniu przechodzących na uprawy pracochłonne. Program ma na celu stworzenie dotychczasowym producentom tytoniu dogodnych warunków zmiany kierunku produkcji rolnej, a którego celem jest złagodzenie efektu całkowitego odłączenia od produkcji płatności do tytoniu począwszy od 2010 r., wraz z jednoczesnym obniżeniem wsparcia z tego tytułu. Program ten będzie realizowany w latach 2010-2013. Na realizację wsparcia przewiduje się przeznaczanie kwoty 49 mln euro rocznie. Pieniądze te zostaną rozdysponowane pomiędzy kwalifikujące się hektary upraw zaklasyfikowanych jako uprawy pracochłonne po stawce wynikającej z podzielenia kwoty 49 mln euro przez całkowitą liczbę kwalifikujących się hektarów w danym roku, jednak nie więcej niż 3 500 euro/ha oraz do limitu wynikającego z powierzchni określonej na podstawie danych z okresu referencyjnego.

Źródło: farmer.pl

×