Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Forum Energetyki Wiatrowej

Autor:

Dodano:

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej organizuje XI Forum Energetyki Wiatrowej.Tematem jest "Prawo energetyczne, a Dyrektywa 2009/28/WE

Temat jedenastej edycji FEW będzie obejmował także analizę zapisów ostatniej wersji Prawa energetycznego i ich wpływu na rozwój sektora wiatrowego, a także analizę zgodności nowych zapisów z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie 2009/28/WE. Jak informują organizatorzy w obecności posła Andrzeja Czerwińskiego, zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki oraz przewodniczącego Podkomisji do spraw energetyki, zostaną omówione pozytywne kierunki działań dotyczących systemu wsparcia oraz rozwiązań legislacyjnych, podejmowanych przez polski rząd oraz zostanie podjęta próba zdefiniowania istniejących barier.

Z dniem 25 czerwca 2009 roku weszła w życie nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

Głównym założeniem Dyrektywy 2009/28/WE, jest zobligowanie Państwa Członkowskiego do promowania, zachęcania i wspierania inwestycji i rozwoju na rynku odnawialnych źródeł energii. Dyrektywa również wymaga usprawnienia i ułatwienia procedur administracyjnych w odniesieniu do realizacji inwestycji w źródła energii odnawialnej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw implementuje jedynie dyrektywę 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady nr 1228/2003/WE z dnia 26 czerwca 2003 r., natomiast nie jest zgodny z założeniami Dyrektywy 2009/28/WE.

Obecna nowelizacja PE pomimo wyraźnych zapisów nowej Dyrektywy 28/2009/WE dotyczących likwidacji barier administracyjnych, prawnych, finansowych i proceduralnych, wprowadza nową barierę – instytucję zaliczki. Opłata ta wnoszona wraz ze złożeniem wniosku o przyłączenie do KSE, jest dodatkowym utrudnieniem dla inwestorów nie tylko ze względu na wysokość, ale także w kontekście nieprecyzyjności samej procedury pobierania i rozliczania zaliczki.

- PSEW ma nadzieję, że tegoroczna edycja Forum Energetyki Wiatrowej będzie przyczynkiem szerszych działań wszystkich uczestników rynku energetyki wiatrowej, podejmowanych w stosunku do Polskich decydentów, a mających na celu szybkiej jak najszybszą implementację Dyrektywy 2009/28/WE do Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw. Prelegenci Forum przeprowadzą analizę niezbędnych zmian prawnych potrzebnych do wprowadzenia nowej dyrektywy. Zwrócą uwagę na te zapisy, które w znacznym stopniu odbiegają od regulacji obowiązujących w Europie – mówi Grażyna Bąk z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Źródło: farmer.pl

×