Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE zatwierdziła zmiany PROW

Autor:

Dodano:

Są dodatkowe pieniądze dla Polski. Wydana została decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca, wnioskowane przez nas, zmiany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Decyzja odnosi się do zaproponowanego podziału dodatkowych środków finansowych (blisko 169 mln. euro), przyznanych Polsce w ramach pakietu Europejskiego Planu Odbudowy Gospodarczej (European Economy Recovery Plan - EERP) na realizację tzw. „Nowych wyzwań” wynikających z przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (Common Agricultural Policy Health Check).

Dodatkowe środki przyznane Polsce w ramach EERP, które zasilą część unijną budżetu PROW 2007-2013, zostaną przeznaczone na:

1. projekty z zakresu restrukturyzacji sektora produkcji mleka (ponad 62 mln euro),
2. inwestycje z zakresu budowy infrastruktury szerokopasmowego internetu na wsi (blisko 60 mln euro),
3. realizację projektów z zakresu małej retencji wód (ponad 33 mln euro),
4. Programy rolnośrodowiskowe (10 mln euro),
5. Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii (blisko 4 mln euro).

Decyzja Komisji Europejskiej stanowi podstawę do zakończenia, toczących się obecnie, prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Program rolnośrodowiskowy” oraz „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Źródło: MRiRW

×