Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ICPCC demaskuje

Autor:

Dodano:

ICPCC ujawnia list Posła do PE Janusza Wojciechowskiego zawierający odpowiedź Stavrosa Dimasa, komisarza ds. środowiska w UE na zapytanie w sprawie GMO.

ICPCC odpowiedzi interpretuje w następujący sposób:

1) nieprawdą jest to co twierdzi rząd RP, że uprawy MON810 w Polsce są legalne w świetle prawa UE,

2) nieprawdą jest to co twierdzi Rząd RP, że musimy dopuścić uprawy GMO, bo Unia nas do tego zmusza,

3) nieprawdą jest to co twierdzi Rząd RP, że będziemy płacić kary jak wprowadzimy zakaz na uprawy GM.



Poniżej list Posła Janusza Wojciechowskiego

ZAPYTANIE PISEMNE E-5664/09

złożone przez: Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) oraz Zbigniew Ziobro (ECR).

Przedmiot: Uprawa roślin genetycznie modyfikowanych (GMO) i reakcja Komisji na wprowadzanie zakazu tych upraw

Z prasy oraz z danych dostarczanych przez organizacje pozarządowe wynika, że w Unii Europejskiej z jednej strony rozszerza się zakres upraw roślin genetycznie modyfikowanych, a z drugiej strony niektóre państwa członkowskie mocą ustawodawstwa krajowego wprowadzają na własnym terytorium zakazy upraw roślin GMO, dotyczy to np. Francji i Niemiec.

W związku z tą sytuacją prosimy Komisję o odpowiedzi w następujących kwestiach:

1. Jaka jest obecnie powierzchnia upraw roślin GMO w Unii Europejskiej, z podaniem wielkości upraw w poszczególnych krajach członkowskich?

2. Które państwa członkowskie wprowadziły na swoim terytorium na stałe lub przejściowo zakaz upraw GMO?

3. Jakie działania i wobec których państw członkowskich podjęła Komisja Europejska w związku z wprowadzeniem zakazu upraw GMO i jaki jest obecny stan postępowania w tych sprawach?

E-5664/09PL

Odpowiedź udzielona przez komisarza Stavrosa Dimasa

w imieniu Komisji

(20.1.2010)

1. W 2008 r. powierzchnia upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin (GMO) wynosiła 98 000 ha, z czego 8 400 ha w Republice Czeskiej, 3 400 ha w Niemczech, 79 300 ha w Hiszpanii, 4 900 ha w Portugalii, 7 100 ha w Rumunii oraz 1 900 ha w Słowenii.

2. Sześć państw członkowskich (Austria, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry i
Luksemburg) przyjęły środki ochronne, zakazujące uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810. Austria zakazała również uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy T25.

3. Na podstawie odpowiednich naukowych opinii Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który ocenił dane udostępnione przez odpowiednie państwa członkowskie, Komisja przedłożyła w ramach procedury komitetowej wnioski dotyczące projektów decyzji w sprawie uchylenia zakazów Austrii, Francji, Grecji i Węgier dotyczących kukurydzy MON810 oraz zakazu Austrii dotyczącego kukurydzy T25.


W dniu 2 marca 2009 r. Rada odrzuciła po raz kolejny[1] kwalifikowaną większością głosów wnioski dotyczące Austrii i Węgier. Zgodnie z procedurą komitetową Komisja musi ponownie zbadać swoje wnioski. Ma ona trzy możliwości dalszego postępowania: może przedstawić Radzie zmieniony wniosek, przedstawić wnioski ponownie lub przedstawić wniosek legislacyjny na podstawie Traktatu[2].



Dnia 16 lutego 2009 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w ramach rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 nie zdołał osiągnąć kwalifikowanej większości głosów za wnioskiem Komisji lub przeciwko wnioskowi Komisji w sprawie uchylenia zakazów Francji i Grecji. Zgodnie z procedurą legislacyjną[3], następnym krokiem byłoby przedłożenie wniosków Radzie.



W marcu i kwietniu 2009 r. Komisja została poinformowana o środkach ochronnych wprowadzonych w Luksemburgu i w Niemczech w związku z uprawą kukurydzy MON810. Komisja przedłożyła EFSA odpowiednie dane do oceny wniosku o ponowne zezwolenie na uprawę tej kukurydzy na mocy rozporządzenia (WE) 1829/2003[4].

Dokumenty, na które powołuje się Komisja:

[1] Wcześniej Rada odrzuciła wniosek Komisji dotyczący środków w Austrii
w czerwcu 2005 r. oraz grudniu 2006 r., oraz wniosek Komisji dotyczący środków na Węgrzech w lutym 2007 r.

[2] Art. 5 ust. 6 akapit 2 decyzji Rady 1999/468/WE, Dz.U. L 184 z
17.7.1999.

[3] Artykuł 5 ust. 4 decyzji Komisji 1999/468/WE.

[4] Procedura na mocy art. 8 ust 4/art. 20 ust 4 w związku z art.
11/art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności, Dz.U. L 268 z 18.10.2003.

Źródło: ICPCC

×