Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

IHAR-PIB

Autor:

Dodano:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Państwowym Instytutem Badawczym. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w tej sprawie.

Instytut powstał już blisko 60 lat temu. Prowadzone w nim były nie tylko prace dostosowawcze do rozwiązań przyjętych w krajach wysoko rozwiniętych, ale także badania i prace rozwojowe, które pozwoliły na umiejscowienie rodzimej hodowli i nasiennictwa w czołówce państw o rozwiniętym rolnictwie. IHAR pełnił również rolę doradcy naukowego w rozwiązywaniu szeregu zagadnień dotyczących tworzenia i wykorzystania postępu biologicznego, w tym wartości użytkowej produktów roślinnych.

Wyniki badań i prac rozwojowych prowadzonych w tej placówce od czasu jej powstania, stanowią o postępie biologicznym w produkcji roślinnej, a także o tym, że Polska posiada swoją narodową hodowlę roślin uprawnych, opartą na rodzimej tradycji i wiedzy praktycznej.

Instytut, jako najdłużej działająca jednostka w sektorze hodowlano-nasiennym, posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji programów badawczo-rozwojowych. Obecnie realizuje program wieloletni na lata 2008-2013 pod nazwą „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”. Zadaniem programu jest m.in. podniesienie jakości produktów roślinnych przeznaczonych na cele żywnościowe, paszowe i alternatywne, ochrona oraz wykorzystanie bioróżnorodności dla potrzeb rolnictwa, a także tworzenie nowych technologii i standardów jakości w produkcji roślinnej. Od 1996 r. Instytut pełni również rolę koordynatora i wykonawcy Krajowego Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych.

IHAR, jako Państwowy Instytut Badawczy, będzie wspierał realizację Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2015 wnosząc bezpośredni wkład w tworzenie proekologicznej polityki państwa oraz rozwój obszarów wiejskich i wyznaczanie kierunków wspólnej polityki rolnej.

Źródło: farmer.pl

×