Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Laur Gospodarności

Autor:

Dodano:

Rozpoczęła się I edycja konkursu

Opis: Laur Gospodarności

Autor: farmer.pl

Opis: Mirosław Potulski i Paweł Pawłowski

Autor: farmer.pl

Opis: Marek Zagórski

Inicjatorem konkursu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, który czeka na zgłoszenia do 5 maja br. Partnerami projektu są Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Chcemy uhonorować tych, którzy najlepiej sprawdzają się w roli gospodarza, wykorzystują własny potencjał oraz ten zewnętrzny – powiedział Marek Zagórski, członek zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Zagórski w przeszłości pełnił wiele funkcji publicznych. Był m.in. wiceministrem rolnictwa, a także posłem na Sejm.

Pomysł organizacji „Lauru Gospodarności” powstał w związku z dwoma ważnymi wydarzeniami, jakie mają miejsce w tym roku. W 2010 obchodzona jest w Polsce 20 rocznica samorządności. Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego uznaje się dzień 27 maja 1990 r., kiedy to odbyły się pierwsze po wojnie całkowicie wolne wybory do władz lokalnych.

W bieżącym roku mija również 20 lat działalności Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP). W tym czasie, dzięki jego pomocy, ze wsparcia finansowego skorzystało ponad 1 700 polskich gmin. Oba jubileusze skłaniają do podsumowań i oceny rozwoju polskiej wsi. Celem konkursu „Laur Gospodarności” jest zwrócenie uwagi na prężną działalność samorządów na terenach wiejskich oraz podkreślenie ich zasług dla rozwoju wsi i społeczności lokalnych.

Dla gmin wiejskich konkurs „Laur Gospodarności” składa się z dwóch części. Pierwsza skierowana jest do gmin, które w ciągu ostatnich pięciu lat, przy realizacji swoich projektów rozwijających infrastrukturę techniczną lub społeczną, korzystały ze wsparcia środków zewnętrznych, w tym środków Funduszu, środków unijnych, bankowych itp. Ocenie podlegać będzie skala i ciągłość inwestycji na przestrzeni tego okresu oraz bieżąca aktywność gminy.

Laur Gospodarności zostanie przyznany samorządom, które najefektywniej wykorzystały powierzone im finanse, w następujących pięciu kategoriach:

o   Rozwój infrastruktury,

o   Rozwój przedsiębiorczości,

o   Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego,

o   Rozwój kapitału społecznego,

o   Harmonijny rozwój.

Nagrodzimy jedną gminę w każdej kategorii, nie chcemy, żeby nagroda na starcie się zdewaluowała – powiedział Marek Zagórski.

Specjalnym Laurem Gospodarności z okazji 20-lecia Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zostaną nagrodzone gminy, które w sposób aktywny korzystały ze wsparcia finansowego Fundacji od momentu jej powstania.

Dla organizacji pozarządowych jest przewidziana część konkursu, przebiegająca pod hasłem „Inspirujący Projekt Roku”, adresowana jest do organizacji pozarządowych. Warunkiem ich uczestnictwa w konkursie jest realizacja przedsięwzięcia we współpracy z władzami gminnymi oraz innymi podmiotami, w tym innymi organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenach wiejskich. Celem tej części konkursu jest zwrócenie uwagi na kluczowe znaczenie aktywności i współpracy między różnymi instytucjami dla rozwoju lokalnych społeczności. Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 70 tys. zł z przeznaczeniem na poszerzenie zakresu realizacji projektu lub jego kontynuację.

Dodatkową nagrodę, Laur Honorowy, otrzyma organizacja pozarządowa, która szczególnie wyróżniała się swoją działalnością na rzecz lokalnych społeczności wiejskich w ciągu minionych pięciu lat.

Gminy zgłaszają swój udział w konkursie wypełniając specjalny formularz dostępny na stronie internetowej Funduszu www.efrwp.com.pl lub www.laurgospodarnosci.pl.

Tam też znajduje się pełny tekst regulaminu konkursu oraz zasady oceny, na których podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy.

Organizacje pozarządowe zgłaszane są do konkursu przez gminy.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 5 maja 2010 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca br., podczas uroczystej Gali w Zamku Królewskim w Warszawie. Odbędzie się ona na zakończenie obchodów rocznicy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli prof. Jerzy Buzek oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

Zagórski poinformował, że specjalny Laur zostanie przyznany gminie, która przez 20 lat najlepiej wykorzystała pieniądze z Unii Europejskiej. Z kolei organizacja pozarządowa otrzyma 70 tys. zł za realizację najlepszego przedsięwzięcia we współpracy z władzami samorządowymi.

Mirosław Potulski, prezes BPS powiedział, że dla niego i banku udział w konkursie to duże wyróżnienia.

Banki Spółdzielcze powodują wzrost cywilizacyjny na wsi i traktujemy naszą współpracę, jako misję – powiedział Potulski.

Banki Spółdzielcze mają opinię otwartych i ludzkich, realizują biznes z ludzką twarzą. 80 proc. osób mieszkających na wsi jest związanych ze spółdzielczością bankową.

My odpowiadamy na każdą pozytywną inspirację – powiedział Paweł Pawłowski, szef Spółdzielczej Grupy Bankowej.

SGB, jako pierwszy bank w Polsce przeprowadził w 96 roku emisję obligacji dla gminy wiejskiej. Dlatego nie wahał się, żeby wziąć udział w przedsięwzięciu Laur Gospodarności.

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” (EFRWP) powstała 4 stycznia 1990 r. Została utworzona z inicjatywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, do gospodarowania – we współdziałaniu z przedstawicielami Komisji Wspólnot Europejskich – założycielskimi środkami Fundacji. Pochodziły one ze sprzedaży na rynku polskim artykułów rolnych, przekazanych nieodpłatnie w ramach pomocy żywnościowej Wspólnoty w latach 1989-1990. W listopadzie 1997 r. Komisja Europejska wraz z Rządem RP usamodzielniły Fundację. Prezesem Zarządu Fundacji jest prof. dr hab. Marek Władysław Kłodziński.

Fundacja ma status organizacji pozarządowej (non-governmental organization). Nie jest państwową jednostką organizacyjną ani też państwową osobą prawną. Nie należy również do sektora finansów publicznych i nie stanowi podmiotu publicznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Zgodnie ze statutem Fundacja nie prowadziła i nie prowadzi w żadnej formie działalności gospodarczej. Nie jest organizacją komercyjną i w swej działalności nie kieruje się zyskiem (non-profit organization). Oznacza to, że swoje bieżące wpływy przeznacza wyłącznie na finansowanie działalności statutowej.

Do celów statutowych Fundacji należy w szczególności działanie na rzecz:

1.     Rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej obszarów wiejskich (budowa
i modernizacja dróg publicznych, gminnych i powiatowych leżących na terenach zamiejskich, zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę, ochronę środowiska, ochronę zdrowia, szeroko pojętą działalność oświatową, ochronę zdrowia i dobrostanu zwierząt),

2.     Rozwoju szeroko rozumianej pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich, związanej m.in. z tworzeniem nowych miejsc pracy poza produkcją rolną i ograniczeniem bezrobocia,

3.     Rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich, głównie poprzez zwiększenie dostępności do Internetu rolników i innych mieszkańców tych terenów,

4.     Upowszechniania i pogłębiania wiedzy o zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz integracji z Unią Europejską,

5.     Rozwoju i produkcji biopaliw i bioetanolu (ekopaliw płynnych) oraz energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych pochodzenia rolniczego (produkty rolnicze i biomasa),

6.     Rozwoju kultury oraz zachowania i wykorzystania lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie dziedzictwa kulturowego i historycznego terenów wiejskich, dla wspomagania lokalnej aktywności społeczno-zawodowej, zwiększenia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej terenów wiejskich.

Statutowe cele Fundacji, ujęte regulaminowo w operacyjne programy finansowe, są realizowane w szczególności poprzez operacje współfinansowania – głównie w formie preferencyjnych kredytów lub ograniczonych dotacji – przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich. Przedsięwzięcia te mogą być podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, określone podmioty/organizacje posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną oraz osoby fizyczne, ze szczególnym uwzględnieniem rolników i członków ich rodzin. Wszystkie kredyty ze środków Fundacji udzielane są za pośrednictwem struktur bankowych na podstawie regulaminów kredytowania określonych przez Fundację oraz odpowiednich umów o współpracy pomiędzy Fundacją
a bankami kredytującymi. Koszty obsługi poszczególnych linii kredytowych przez banki kredytujące są ponoszone przez Fundację.

Wybrane programy dotacyjne

„YOUNGSTER” – specjalny program nauki angielskiego dla uczniów trzecich klas wiejskich gimnazjów, uruchomiony przez Fundację w roku szkolnym 2008/2009. Program realizowany jest w gminach, które – według ściśle określonych kryteriów – uchodzą za najuboższe. Przewiduje on 90 godz. dodatkowych zajęć w ciągu roku szkolnego, z wykorzystaniem innych niż standardowe podręczników. Dodatkowe lekcje oraz podręczniki opłaca Fundacja. Pokrywa ona również koszt zakupu (do wysokości 300 zł) dodatkowych materiałów edukacyjnych dla szkolnych bibliotek.

„Razem Możemy Więcej” – Program Wspierania Aktywności Lokalnej, pomaga
w utrzymaniu lokalnego charakteru tradycyjnych społeczności wiejskich. Z programu mogą korzystać organizacje pozarządowe działające na wsi oraz w małych miastach liczących do 10 tys. mieszkańców. Projekty przedsięwzięć oceniane są w drodze konkursu. Zwycięskie projekty mogą liczyć na wsparcie ze strony Funduszu w postaci grantu w wysokości do 5 tys. zł. Przyznane środki nie mogą pokryć całości wydatków na dany projekt, a jedynie uzupełniają wkład własny organizatora. Szansę na wsparcie mają przede wszystkim te projekty, które jak najpełniej wykorzystują lokalny potencjał, promują aktywność obywatelską na wsi, podkreślają znaczenie dziedzictwa historycznego danego regionu. Na dobrą ocenę mogą liczyć projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną miejscowości czy twórcze przedsięwzięcia edukacyjne albo wspierające poziom ochrony zdrowia.

„Odejść z godnością” – projekt dotacyjny, zwany programem przeciwdziałania społecznemu odrzuceniu, wspierający wiejskie hospicja stacjonarne. Fundusz może wesprzeć inwestycję związaną z budową, rozbudową lub zakupem niezbędnego wyposażenia hospicjum nawet w 80 proc., jeśli ogólna kwota pomocy nie przekroczy 80 tys. zł. W przypadku, gdy wnioskodawca pokryje minimum połowę wydatków na inwestycję, może liczyć na dotację nawet w wysokości 200 tys. zł. Dzięki tym dotacjom udało się dotąd sfinansować remonty lub wyposażenie czterech hospicjów wiejskich na łączną kwotę 460 tys. zł.

 źródło: farmer.pl

×