Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Duda się trzyma

Autor:

Dodano:

W najcięższym w historii Spółki roku, jej przychody za rok 2009 wyniosły 1 576 mln zł, co stanowi wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. Wynik na sprzedaży wyniósł 21,6 mln zł, wynik netto wyniósł -307,8 mln zł , głównie na skutek jednorazowych odpisów i utworzonych rezerw.

Pomimo trudnego roku dla spółki oraz dodatkowych okoliczności w postaci najniższego pogłowia żywca

od 40 lat i kryzysu ogólnoświatowego, Grupa zwiększyła sprzeda¿ o 8% osiągając rekordowe przychody 1 576 mln, podczas gdy ubój wzrósł o 12%. Na istotne zwiększenie przychodów PKM Duda wpływ miało sukcesywnie zwiększane wykorzystanie mocy produkcyjnych w zakładzie w Grabkowie, było to możliwe również dzięki realizowanej od lat strategii rozwoju własnego zaplecza surowcowego. Sukcesem Grupy jest również wygenerowanie dobrych wyników przez segment dystrybucyjny w wysokości 4 587 tys. zł za rok 2009 co ma bezpośredni związek z dalszym wykorzystaniem efektów synergii i wzrostem udziałów na obecnie obsługiwanych rynkach przez spółkę zależną CM Makton S.A.

Wynik netto za cały rok to strata w wysokości 307,8 mln zł, na który wpływ maja zdarzenia jednorazowe

przedstawione w raporcie za IV kwartał oraz uzupełnione w raporcie rocznym. Odpisy te maja charakter jednorazowy, a w kolejnym roku wyniki finansowe będą odzwierciedlać realną kondycje podstawowego biznesu.

„Zarząd dokłada starań aby sprawozdawczość finansowa była jak najbardziej rzetelna. Oprócz audytora HLB poprosiliśmy o konsultacje renomowana firmę audytorska Ernst & Young. Audytorzy kierując się zasada najdalej posuniętej ostrożności i dodatkowymi badaniami zalecili zwiększenie w ubiegłym roku obrotowym odpisów dotyczących, w szczególności utraty wartości aktywów rolnych na Ukrainie i w Polsce.

Tym samym wyniki Grupy Kapitałowej spowodowały nie osiągnięcie poziomu odpowiednich wskaźników finansowych wskazanych w umowach kredytowych. Zarząd podjął działania zmierzające do wyjaśnienia stronom umów kredytowych powodu przekroczenia wskazanych w umowach wskaźników. Mając na uwadze dotychczasowa bardzo dobra współprace z Bankami Kredytodawcami i Rada Nadzorcza oraz konsekwentnie realizowane plany restrukturyzacyjne dotyczące GK wierzymy, że rozmowy z instytucjami finansowymi, będą konstruktywne”. – mówi Prezes Zarządu Maciej Duda.

Kolejny rok będzie przebiegał pod znakiem intensywnej realizacji kolejnych etapów programu restrukturyzacji Duda 2012. Obecnie realizowany program wyznacza kierunki działania, których realizacja, przyczynić się ma do wymiernych korzyści dla Spółki w postaci poprawy efektywności jej funkcjonowania oraz wzmocnienia konkurencyjności na rynku. Program wiąże się z dokładnym przeglądem wszystkich obszarów kosztowych, optymalizacja struktur w grupie oraz opracowaniem nowych procedur obowiązujących w Spółce matce i całej Grupie Kapitałowej.

Źródło: farmer.pl

×