Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Sejm podniesie minimalną powierzchnię dla pierwokupu

Autor:

Dodano:

Ważą się losy minimalnej powierzchni ziemi rolniczej do której Agencji Nieruchomości Rolnych może stosować prawo pierwokupu. Dziś w Sejmie odbędzie się głosowanie ostateczne dotyczące zmiany minimalnej powierzchni gruntów rolnych, do których ANR będzie mogła stosować prawo pierwokupu.

Z naszych informacji wynika, że w grę wchodzi hektar lub 5 ha. Według obowiązującego prawa ANR ma możliwość pierwokupu gruntów rolnych, jeżeli o ich nabycie stara się osoba nie prowadząca działalności rolniczej. ANR prawo pierwokupu może stosować nawet do działek kilku arowych.

Począwszy od dnia 16 lipca 2003 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wykonuje zadania określone w ustawie z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (ukur) związane z:
– poprawą struktury obszarowej gospodarstw rolnych;
– przeciwdziałaniem nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;
–  zapewnieniem prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

 Od 2003 roku do końca 2009 roku do Agencji wpłynęło ponad 592 tys. aktów notarialnych dotyczących pierwokupu i wykupu na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Najwięcej aktów wpłynęło w 2007 roku – 118,6 tys. tj. blisko 20% ogółu aktów notarialnych.

W tym okresie Agencja skorzystała z prawa pierwokupu w 547 przypadkach,
w odniesieniu do 12,7 tys. ha gruntów o wartości transakcji na kwotę ponad 114 mln zł. W samym 2009 roku działania ANR związane z pierwokupem dotyczyły 16 transakcji obejmujących 531 ha gruntów na kwotę ponad 5,8 mln zł.

Analiza umów zawartych przez Agencję wykazuje, że ok. 80% stanowią umowy sprzedaży do 1 ha, a ponad 18% od 1–5 ha. Wynika z tego, że ponad 98% to umowy sprzedaży do 5 ha. Umowy powyżej 5 ha stanowią tylko ok. 2% wszystkich umów. Tak małe nieruchomości (do 5 ha) praktycznie nie mają znaczenia dla realizacji celów ustawy (zwłaszcza dla poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych i przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych). Natomiast związana z nimi „obsługa formalna” angażuje pracowników Agencji i generuje dodatkowe koszty. Dlatego ANR – w związku z zapisami zawartymi w projektach nowelizacji ustawy będącymi w Sejmie – popiera propozycje, które mówią

o ograniczeniu wykonywania przez Agencję prawa pierwokupu/wykupu w odniesieniu do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Źródło: farmer.pl

×