Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Odpowiedzialność za GMO

Autor:

Dodano:

Komisja Europejska zaproponowała przyznanie państwom członkowskim swobody w zakresie zezwalania, ograniczania lub zakazywania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium lub jego części. Pozostawiając bez zmian unijny system zatwierdzania GMO na podstawie badań naukowych.

Przyjęty pakiet zawiera komunikat, nowe zalecenie w sprawie współistnienia upraw GMO z uprawami tradycyjnymi lub ekologicznymi oraz projekt rozporządzenia w sprawie zmiany prawodawstwa w zakresie GMO. W nowym zaleceniu w sprawie współistnienia zapewniono państwom członkowskim większą elastyczność, by uwzględnić lokalne, regionalne i krajowe warunki przy wprowadzaniu środków w sprawie współistnienia. Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, zmienia dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium.

John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: „W marcu Komisja obiecała przedstawienie do końca lata kompleksowego wniosku w sprawie przyszłej polityki w zakresie uprawy GMO. Teraz spełniamy tę obietnicę. Wprowadzone właśnie konkretne środki dają państwom członkowskim swobodę decydowania o uprawie GMO. Dotychczasowe doświadczenia z GMO pokazują, że państwa członkowskie potrzebują większej elastyczności przy organizowaniu współistnienia GMO i innych rodzajów upraw, takich jak uprawy tradycyjne i ekologiczne”. Komisarz dodał: „Przyznanie prawdziwej swobody na podstawie innej niż ocena ryzyka dla zdrowia i ryzyka środowiskowego prowadzi także do konieczności wprowadzenia zmian w obecnym prawodawstwie. Chciałbym podkreślić, że unijny system zatwierdzania, oparty na rzetelnych badaniach naukowych, pozostaje w pełni obowiązujący”. Podsumowując: „Oznacza to, że priorytetami w zakresie uprawy GMO pozostaje bardzo szczegółowa ocena bezpieczeństwa i wzmocniony system monitorowania, nad czym trwają intensywne prace. Komisja planuje przeprowadzenie działań następczych w tej dziedzinie przed końcem roku.”

Bez zmian pozostanie istniejący rygorystyczny system zatwierdzania, oparty na badaniach naukowych, bezpieczeństwie i wyborach konsumentów.
Przyznanie państwom członkowskim nowej swobody w zakresie decydowania o uprawach oznacza wyraźny sygnał dla obywateli, że UE bierze pod uwagę ich problemy związane z GMO, które mogą być różne w poszczególnych krajach. Nowe podejście ma na celu osiągnięcie odpowiedniej równowagi pomiędzy utrzymaniem unijnego systemu zatwierdzania a swobodą państw członkowskich w zakresie decydowania o uprawie GMO na swoim terytorium. Wniosek jest spełnieniem obietnic przedstawionych we wrześniu 2009 r. w wytycznych politycznych przewodniczącego Barosso. Uwzględnienie tej swobody w ramach prawnych dotyczących GMO powinno pozwolić na efektywne funkcjonowanie systemu zatwierdzania. Pierwszym krokiem w ramach istniejącego prawodawstwa jest zastąpienie poprzedniego zalecenia z 2003 r. nowym zaleceniem w sprawie wytycznych dotyczących opracowania krajowych środków w zakresie współistnienia.

W poprzednim zaleceniu ustanowienie środków w zakresie współistnienia było bezpośrednio powiązane z przestrzeganiem progu 0,9 %, od którego należy znakować żywność, pasze lub produkty zawierające GMO i przeznaczone do bezpośredniego przetworzenia. Państwom członkowskim zalecono ograniczenie środków w zakresie współistnienia (np. odległość między polami z uprawami GMO i innymi uprawami), tak aby przestrzegany był próg 0,9 % występowania GMO w innych uprawach.

Doświadczenia z ostatnich lat wskazują, że potencjalne straty dochodów producentów upraw innych niż GMO, takich jak producenci ekologiczni, a czasem producenci tradycyjni, nie ograniczają się do przekroczenia wartości progowej znakowania. W niektórych przypadkach występowanie GMO w określonych produktach żywnościowych może wyrządzić szkody przedsiębiorcom, którzy chcieliby je wprowadzić do obrotu jako niezawierające GMO.

Niewiążące wytyczne zawarte w nowym zaleceniu w sprawie współistnienia lepiej odzwierciedlają możliwość przewidzianą w istniejącym prawodawstwie (art. 26a dyrektywy 2001/18/WE) w zakresie wprowadzenia przez państwa członkowskie środków mających na celu zapobieżenie niezamierzonemu występowaniu GMO w uprawach tradycyjnych i ekologicznych. Przewidziane są również środki, mające na celu ograniczenie zawartości GMO w tradycyjnej żywności i paszach do poziomu poniżej wartości progowej znakowania 0,9 %. W zaleceniu przewiduje się, że państwa członkowskie mogą ustanowić obszar wolny od GMO. Zalecenie zawiera też lepsze wskazówki dla państw członkowskich dotyczące opracowania podejścia opartego na współistnieniu. Europejskie Biuro ds. Współistnienia Upraw będzie kontynuować wraz z państwami członkowskimi opracowywanie najlepszych praktyk w zakresie współistnienia jak również wskazówki techniczne dotyczące związanych z tym zagadnień.

Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2001/18/WE ma na celu zapewnienie państwom członkowskim pewności prawnej przy decydowaniu o uprawie GMO na podstawach innych niż te oparte na ocenie ryzyka dla zdrowia i ryzyka środowiskowego. W tym celu Komisja proponuje wprowadzenie nowego przepisu (art. 26b), który miałby zastosowane do wszystkich GMO, jakie zostaną zatwierdzone do uprawy w UE na podstawie dyrektywy 2001/18/WE lub na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Państwa członkowskie będą mogły ograniczać lub zakazywać uprawy GMO na swoim terytorium lub jego części bez odwoływania się w tym celu do klauzuli ochronnej. Ich decyzje nie będą potrzebowały zatwierdzenia przez Komisję, ale państwa członkowskie będą musiały poinformować o swojej decyzji pozostałe państwa członkowskie i Komisję na miesiąc przed wprowadzeniem środków. Państwa członkowskie będą musiały także przestrzegać ogólnych zasad Traktatów i jednolitego rynku oraz pozostać w zgodzie z międzynarodowymi zobowiązaniami UE.
Jednocześnie system zatwierdzania oparty na ocenie ryzyka dla zdrowia i ryzyka środowiskowego zostanie utrzymany i będzie dalej doskonalony, zapewniając w ten sposób ochronę konsumentów i funkcjonowanie wewnętrznego rynku nasion organizmów zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych genetycznie, jak również żywności i paszy zawierających GMO.

Wniosek ustawodawczy zostanie przyjęty w drodze współdecyzji z Parlamentem Europejskim i z Radą.

Źródło: KE/farmer.pl

×