Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Usuwanie skutków powodzi

Autor:

Dodano:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Przepisy ustawy będą stosowane w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi i osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi w tym roku. Regulacje ustawowe będą także stosowane do skutków zdarzeń zaistniałych w gminach lub miejscowościach poszkodowanych przez powódź lub osunięcia ziemi w 2010 r., określonych w przepisach wydanych (po 14 maja 2010 r.), na podstawie ustawy z 11 sierpnia 2010 r. o szczególnych zasadach, odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
Ustawa umożliwia osobom prowadzącym gospodarstwa rolne i ich rodzinom zatrudnienie przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych. Na jej podstawie również osoby bezrobotne można zatrudniać przy pracach interwencyjnych przez okres 12 miesięcy.

Zgodnie z przyjętą przez rząd poprawką, znowelizowana ustawa umożliwi także wykorzystanie w większym stopniu środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Ustawa wprowadza nowe działanie PROW „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” .

Pieniądze będą mogły trafiać do gospodarstw rolnych, w których straty przekroczyły 30 proc. Rolnicy będą mogli otrzymać do 300 tys. zł. na odbudowę i odtworzenie produkcji rolnej (np. chmielu, sadów) przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości 10 proc.
Znowelizowane przepisy mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła też projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W projekcie zawarto przepisy dostosowujące polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, w tym rozporządzenia 767/2009, dotyczące w szczególności .

Źródło: MRiRW/farmer.pl

×