Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jakość mięsa drobiowego

Autor:

Dodano:

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2010 rok, przeprowadzono kontrolę w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego, w tym kontroli wody wchłoniętej oraz kontroli znakowania przetworów drobiowych. Zobacz wyniki.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej mięsa drobiowego oraz prawidłowości znakowania przetworów drobiowych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta.
Kontrolę przeprowadzono w 70 podmiotach zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu mięsa drobiowego i jego przetworów (tj. 20,3 % podmiotów znajdujących się w ewidencji WIJHARS).

Kontrolą objęto:
w zakresie oceny organoleptycznej:
- 188 partii mięsa z kurcząt o łącznej masie 347,5 t,
- 27 partii mięsa z indyków o łącznej masie 44,7 t,
w zakresie badania zawartości wody wchłoniętej:
- 35 partii mięsa drobiowego (z kurcząt i indyków) o łącznej masie 108,8 t,

w zakresie znakowania mięsa drobiowego :
- 190 partii mięsa z kurcząt o łącznej masie 312,3 t,
- 30 partii mięsa z indyków o łącznej masie 40,8 t,

w zakresie znakowania przetworów drobiowych:
- 114 partii przetworów drobiowych o łącznej masie 33,2 t.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych mięsa drobiowego.
- zawartość wody w mięsie drobiowym
Nieprawidłową zawartość wody w mięsie drobiowym stwierdzono w 2 partiach (5,7% skontrolowanych partii) o łącznej masie 1,4 t.

Oznaczona ilość wody w mięsie drobiowym była wyższa od ilości wody technologicznie uzasadnionej.
- znakowanie mięsa drobiowego
Nieprawidłowe oznakowanie mięsa drobiowego stwierdzono w 53 partiach (24,1% skontrolowanych partii) o łącznej masie 79,8 t.
Nieprawidłowości polegały głównie na użyciu niewłaściwego określenia poprzedzającego termin przydatności do spożycia, podaniu zakresu temperatur określających warunki przechowywania mięsa drobiowego niezgodnego z deklarowanym przez producenta dokumentem normalizacyjnym, zastosowaniu niepełnych i nieprawidłowych nazw handlowych mięsa drobiowego oraz braku lub nieprawidłowo podanej klasie jakości handlowej.

- znakowanie przetworów drobiowych
Nieprawidłowe oznakowanie stwierdzono w 31 partiach (27,2% skontrolowanych partii) o łącznej masie 5,7 t.
Nieprawidłowości dotyczyły głównie niewłaściwie podanego składu produktu, np. braku podania w wykazie składników wszystkich surowców użytych w procesie produkcji, tj.: alergenów i dozwolonych substancji dodatkowych, hydrolizatu białkowego, skrobi modyfikowanej z kukurydzy, błonnika owsianego, błonnika ziemniaczanego czy tłuszczu roślinnego oraz podania nazwy, która może wprowadzać konsumenta w błąd co do składu produktu, przez sugerowanie obecności mięsa drobiowego, podczas gdy faktycznie wykorzystano mięso oddzielone mechanicznie lub skórki.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wojewódzkie inspektoraty JHARS:
wydały 11 decyzji administracyjnych, w tym:
- 2 decyzje nakładające kary pieniężne na łączną kwotę 6500 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu mięsa drobiowego nieodpowiadającego jakości handlowej,
- 1 decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 5000 zł za wprowadzenie do obrotu zafałszowanego mięsa drobiowego o wyższej zawartości wody oznaczonej niż ilość technologicznie uzasadniona,
- 6 decyzji nakazujących poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania 6 partii przetworów drobiowych o łącznej masie 1,1 t,
- 2 decyzje określające rodzaj i stopień pogorszenia jakości 2 partii mięsa drobiowego o masie 1,1 t.
Ponadto, wojewódzkie inspektoraty JHARS wydały 26 zaleceń pokontrolnych, zobowiązujących producentów do usunięcia nieprawidłowości.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, że jakość oferowanego mięsa drobiowego, w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, natomiast nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 5,7% skontrolowanych partii w zakresie zawartości wody. Ilość wody wchłoniętej przez mięso drobiowe w procesie uboju była wyższa od ilości wody technologicznie uzasadnionej, co było niezgodne z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008.

Podczas kontroli stwierdzono, że co czwarta partia mięsa drobiowego i jego przetworów była nieprawidłowo oznakowana.
Oznakowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami posiadało 24,1% skontrolowanych partii mięsa drobiowego i 27,2% skontrolowanych partii przetworów drobiowych.

Porównując powyższe wyniki z wynikami kontroli przeprowadzonej w 2009 roku, należy zauważyć, że w 2010 roku stwierdzono więcej o 1,6 p.p. partii mięsa drobiowego z nieprawidłowościami w zakresie znakowania oraz o 17,2 p.p. w przypadku znakowania przetworów drobiowych.

Powyższe wyniki kontroli w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego, wskazują na brak znajomości lub niewłaściwą interpretację obligatoryjnych przepisów przez producentów mięsa drobiowego.

W trosce o interes konsumenta, uzasadnionym jest dalsze monitorowanie przez Inspekcję JHARS jakości handlowej mięsa drobiowego i jego przetworów, poprzez systematyczne przeprowadzanie kontroli, ze szczególnym położeniem nacisku na aspekty znakowania
i kontrolę zawartości wody w mięsie drobiowym w podmiotach ubijających drób.

Źródło: IJHARS/farmer.pl

×