Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pokochaj olej rzepakowy

Autor:

Dodano:

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju zachęca do skłaniania wniosków o dopuszczenie w postępowaniu na realizację kampanii promocyjno-informacyjnej dot. oleju rzepakowego. Sprawdź o co chodzi.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia
23 kwietnia 1964r. (Dz.U.64.16.93 ze zm.) art. 701 - 705, z zachowaniem uczciwej konkurencji. Postępowanie będzie prowadzone w trybie negocjacji z uprzednim ogłoszeniem.
Warunki uczestnictwa
1.1.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, spełniający następujące warunki formalno-prawne:
a) Posiadają status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy;
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
d) Dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim;
e) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
f) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
g) Nie podlegają wykluczeniu z procedury.
W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik 2 do SIWZ, przez Konsorcjum firm, konieczne jest załączenie dodatkowo dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.1.3. ppkt. VIII.

1.1.2. Z NINIEJSZEJ PROCEDURY WYKLUCZA SIĘ:
a) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem procedury wyrządzili szkodę nie wykonując umowy lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności. Podany okres 3 lat rozumie się tak, że jeśli Oferent istnieje na rynku krócej niż 3 lata, to bierze się pod uwagę cały okres jego istnienia. Jeśli natomiast oferent istnieje na rynku dłużej niż 3 lata, to bierze się pod uwagę jedynie ostatnie 3 lata;
b) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c) Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.1.1.;
d) Oferentów, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonej procedury lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
e) Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
f) Oferentów, którzy nie złożyli wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków formalno-prawnych, o których mowa w pkt. 1.1.1.;
g) Zgłoszenie Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzucone.

1.1.3. Dokumentacja wymagana w celu spełnienia warunków formalno-prawnych na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
I. Warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu – weryfikacja spełnienia warunku w oparciu o wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji;

II. Warunek posiadanie statusu przedsiębiorcy – weryfikacja w oparciu o:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) Opis działalności firmy, w tym zakres świadczonych usług;
c) Oświadczenie Oferenta potwierdzające posiadanie statusu przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik 2 do SIWZ.

III. Warunek posiadania doświadczenia i wiedzy – weryfikacja w oparciu o:
a) Wykaz kampanii zrealizowanych w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w podziale na klient/produkt/całkowity budżet kampanii netto/wykorzystywane kanały komunikacji, w tym min. 2 kampanii o całkowitym budżecie netto pow. 2 mln PLN każda;
b) Załączone min. 2 referencje dla kampanii o całkowitym budżecie netto pow. 2 mln PLN każda;
c) Oświadczenie Oferenta, że posiada doświadczenie i wiedzę zapewniające poprawną i terminową realizację zamówienia, zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik 2 do SIWZ.

IV. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem ludzkim – weryfikacja w oparciu o:
a) Imienną listę osób i podmiotów z danymi teleadresowymi, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z opisem kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia każdej z osób oraz listy czynności przypisanych do każdej ze wskazanych osób, planowanych do realizacji w ramach programu „Pokochaj olej rzepakowy”;
b) Oświadczenie Oferenta, że dysponuje odpowiednim potencjałem ludzkim zapewniającym poprawną i terminową realizację zamówienia, zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik 2 do SIWZ.

V. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – weryfikacja
w oparciu o:
a) Oświadczenie Oferenta, że posiada potencjał techniczny zapewniający poprawną
i terminową realizację zamówienia, zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik 2 do SIWZ.

VI. Warunek – sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca realizację zamówienia - weryfikacja w oparciu o:
a) Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
b) Zaświadczenia z banku o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN);
c) Oświadczenie Oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną i terminową realizację zamówienia, zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik 2 do SIWZ.

VII. Warunek – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - weryfikacja w oparciu o aktualną polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

VIII. Warunek – umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy) – weryfikacja w oparciu o umowę konsorcjum (umowę cywilno-prawną) ze wskazaniem w szczególności Lidera konsorcjum oraz szczegółowego zakresu obowiązków każdego z Konsorcjantów.

IX. Sposób oceny powyższych warunków.
Ocena spełnienia warunków przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Oferentów oświadczenia i inne dokumenty zgodnie z metodą zerojedynkową (tabela oceny stanowi załącznik 4 do SIWZ).

Ww. oświadczenia i dokumenty należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub właściwą osobę upoważnioną do reprezentowania danego Oferenta lub poświadczone notarialnie.

W/w dokumenty należy dostarczyć na adres:
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju z siedzibą w Warszawie (00-131 Warszawa), przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 49

Kopertę należy opisać według wzoru:
Nie otwierać - wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na
przygotowanie i realizację kampanii promocyjno-informacyjnej dot. oleju rzepakowego
„Pokochaj olej rzepakowy”

Źródło: PSPO/farmer.pl

×