Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Samospis rolny

Autor:

Dodano:

Po raz pierwszy w trakcie prowadzonego obecnie przez Główny Urząd Statystyczny Powszechnego Spisu Rolnego możliwe jest skorzystanie przez rolnika z samospisu przez internet. Za pomocą nowoczesnych sposobów wprowadzania i przekazywania danych może samodzielnie i w dogodnym dla siebie czasie wypełnić elektroniczny formularz spisowy.

Przekazywane przez respondenta dane powinny być rzetelne. Jak podkreśla GUS jest to bardzo istotne ze względu na pozyskanie informacji o faktycznym stanie i kondycji polskiego rolnictwa. Uzyskane tą drogą informacje posłużą do kształtowania polityki rolnej i ewentualnego występowania o dopłaty do określonych przedsięwzięć w celu rozwoju rolnictwa.

Spis rolny przeprowadza się jako badanie pełne oraz jako badanie reprezentacyjne. Badaniem pełnym zostanie objętych około 1,7 mln gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, prowadzących działalność rolniczą oraz ok. 10 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha prowadzących uprawę roślin i chów zwierząt gospodarskich powyżej określonych progów fizycznych. Natomiast badanie reprezentacyjne obejmie ok. 150 tys. pozostałych gospodarstw rolnych (gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą o powierzchni poniżej 1ha użytków rolnych, gospodarstwa rolne nie prowadzące działalności rolniczej).

W ramach spisu rolnego zostanie przeprowadzone również badanie metod produkcji rolnej, które obejmie ok. 200 tys. gospodarstw rolnych jako badanie reprezentacyjne w gospodarstwach indywidualnych (osób fizycznych) oraz jako badanie pełne w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej (stanowiących np. własność Skarbu Państwa, samorządową lub mieszaną).

Źródło: farmer.pl

×