Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Drugi nabór dla poszkodowanych w powodzi

Autor:

Dodano:

Jeszcze w tym roku przeprowadzony będzie drugi nabór wniosków o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powodzie.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12 listopada kończy się przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Jednak ci poszkodowani przez tegoroczne powodzie i obsunięcia się ziemi rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosków o takie wsparcie w tym terminie, będą mogli zrobić to także później. Wiadomo bowiem, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie w tym roku jeszcze raz przyjmowała wnioski na "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Zasady udzielania wsparcia pozostaną niezmienione, a termin wznowienia naboru wniosków o przyznanie takiej pomocy zostanie ogłoszony przez Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja na początku przyszłego tygodnia za pośrednictwem portalu internetowego Agencji oraz dziennika o zasięgu ogólnopolskim.

Przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" stało się możliwe po uzyskaniu przez Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego zgody Unii Europejskiej, po tegorocznych powodziach w Polsce na uruchomienie w ramach PROW 2007-2013 tego nowego działania pomocowego i wygospodarowaniu na ten cel specjalnych środków finansowych. 13 września br., Minister Sawicki podpisał rozporządzenie, które zawiera uregulowania dotyczące zasad, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej dla rolników poszkodowanych przez powodzie i osunięcia ziemi wraz z decyzją, że wsparcie będzie udzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Budżet na udzielenie pomocy w ramach tego działania wynosi 100 milionów euro, czyli ok. 400 milionów złotych. Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 30 września i potrwa do 12 listopada.

Z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" mogą skorzystać osoby fizyczne lub prawne oraz spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, które m.in.:
- są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o KRUS, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
- prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
- są wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS (w przypadku osoby prawnej oraz spółki osobowej).

O pomoc będą mogli się ubiegać także wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli każdy z nich będzie spełniał określone w rozporządzeniu MRiRW warunki.
Pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli wysokość szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, będzie wynosić:
- w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym
oraz
- w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, nie mniej niż 10 tys. zł.

Te dwa warunki muszą być spełnione łącznie.
Pomoc będzie przyznawana i wypłacana:
1. do wysokości nieprzekraczającej 130% wartości szkód spowodowanych w gospodarstwie w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, oszacowanych przez komisję i do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu ma wynosić maksymalnie 300 tys. zł na jedno gospodarstwo;

2. w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, przy czym refundacji ma podlegać nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych.
Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje, w których koszty kwalifikowalne przekroczą 10 tys. zł.

Pomoc w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty związane z realizacją operacji poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym ustąpiły okoliczności związane z powodzią lub obsunięciem ziemi, które spowodowały szkody w gospodarstwie.

Pomoc ma być przyznawana na operacje:
- obejmujące wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej;
- spełniające wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnione ekonomicznie, w tym pod względem kosztów, oraz zapewniające osiągnięcie i zachowanie celów działania;
- których realizacja w gospodarstwie będzie uzasadniona potrzebą przywrócenia potencjału produkcji rolnej;
- które nie będą finansowane z udziałem innych środków publicznych;
- które nie spowodują wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu.
jeżeli:
- wniosek o przyznanie pomocy zostanie złożony w roku, w którym wystąpiła szkoda w gospodarstwie spowodowana przez powódź lub obsunięcie się ziemi, lub w roku następującym po roku, w którym wystąpiła ta szkoda;
- w związku z wystąpieniem tej samej szkody rolnikowi, jego domownikowi w rozumieniu przepisów o KRUS lub małżonkowi tego rolnika, nie przyznano pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - w przypadku gdy o pomoc ubiega się osoba fizyczna.

Zakres rzeczowy kosztów kwalifikowalnych w działaniu "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" jest bardzo zbliżony do tych obowiązujących w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych", z wyłączeniem zakupu rzeczy używanych (tj. maszyn i urządzeń) oraz sprzętu komputerowego. Możliwy jest natomiast umożliwienie zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt, należących do gatunków zwierząt gospodarskich.

O przyznaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków. Wsparcie będzie przysługiwało według liczby punktów przyznanych na podstawie kryterium wnioskowanej przez rolnika wysokości pomocy oraz wielkości szkód poniesionych w jego gospodarstwie.

Źródło: ARiMR/farmer.pl

×