Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wiele do zrobienia w OZE

Autor:

Dodano:

Kongres Green Power to jedno z największych spotkań branży OZE. Tegoroczne spotkanie było okazją do sformułowania wniosków i postulatów, które powinny usprawnić i ułatwić rozwój tego sektora. Jakich rozwiązań oczekują przedsiębiorcy? Jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć cel obligatoryjny w zużyciu zielonej energii w 2020 r?

II Międzynarodowy Kongres Green Power 2010 odbył się w Warszawie w dniach 6-7 października i spotkał się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli rządu, biznesu, nauki oraz administracji samorządowej. W Kongresie uczestniczyło ponad 600 osób.

Platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oprócz wymiany poglądów pozwolikła także na sformułowanie wielu wniosków. Oto najważniejsze z nich także najważniejsze wnioski płynące z obu dni intensywnych dyskusji:

• Należy jak najszybciej i rzetelnie opracować Krajowy Plan Działań dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, który w myśl dyrektywy 2009/28/WE winien być przedłożony do Komisji Europejskiej do końca czerwca br. Następnie wdrażanie dyrektywy w oparciu o przemyślane rozwiązania pozwalające przyspieszyć realizację inwestycji i osiągnąć cel obligatoryjny ustalony na 15 proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do finalnego zużycia energii brutto w roku 2020.

• Implementować dyrektywę dwutorowo:

- ad hoc poprzez wprowadzanie usprawnień do istniejących aktów prawnych,

- kompleksowo poprzez stworzenie odrębnej ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę wprowadzenia:

- usprawnień w procedurach administracyjno – prawnych (oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, pozwolenie na budowę, przyłączenie do sieci, skrócenie terminów) – art. 13 dyrektywy, m.in. proceduralne umożliwienie realizacji inwestycji w farmy wiatrowe na morzu,

- dostępu do sieci elektroenergetycznej; gwarantowanego dla małych jednostek wytwórczych i priorytetowego dla dużych jednostek – art. 16 dyrektywy,

- stabilnego i długofalowego systemu wsparcia (min. 15 lat od dnia oddania do użytku jednostki wytwórczej, co w aspekcie realizacji celu na rok 2020 równa się z funkcjonowaniem systemu do 2035 r.),

- regulacji pozwalających na zrównoważone wykorzystanie biomasy do celów energetycznych (art. 17 dyrektywy).

• Energetyka zawodowa powinna jak najszybciej odejść od współspalania biomasy z węglem, a inwestować w kotły hybrydowe lub dedykowane wyłącznie paliwu biomasowemu oraz o wysokosprawną kogenerację i to tylko po uwzględnieniu faktycznych kosztów związanych z emisją CO2.

• Na poziomie lokalnym konieczne jest wyznaczenie w procedurach planowania przestrzennego obszarów dedykowanych do rozwoju OZE – nowe rozwiązania prawne powinny nakładać taki obowiązek na organy samorządowe, pod rygorem nieważności planu lub studium, inaczej realizacja rządowych programów np. biogazowi w każdej gminie będzie tylko kolejnym niezrealizowanym projektem.

• Konieczne jest uproszczenie i zapewnienie spójności rozwiązań prawnych oraz efektywności stosowania przepisów prawa odnoszących się do inwestycji w sektorze OZE – proces inwestycyjny musi być przewidywalny, czas trwania procedur przygotowania i uzgodnienia inwestycji nie może zależeć od dobrej woli, czy niekompetencji i niewiedzy urzędników.

Na podstawie wniosków z dyskusji plenarnych i sesji tematycznych uczestnicy Kongresu Green Power 2010 oczekują powołania instytucji Pełnomocnika Rządu ds. OZE, jako koordynatora działań ministerstw.

Źródło: farmer.pl

×