Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Funduszu promocji nie trzeba informować o wszystkim

Autor:

Dodano:

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż 17.12. 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.), która Art. 4 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799).

Zmiana polega na dodaniu w art. 6 po ust. 3 ust. 3a w brzmieniu:
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, deklaracje określone w ust. 1 pkt 2 lit. a składa się, jeżeli suma zobowiązań na rzecz danego funduszu promocji za dany kwartał i kolejne kwartały przekracza pięciokrotnie wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji".

Powyższe oznacza, iż podmioty określone w art. 3 ust.3 ww. ustawy nie mają obowiązku składania kwartalnych deklaracji wykazujących wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji w sytuacji, gdy wysokość zobowiązania za dany kwartał i kolejne kwartały nie przekroczy pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. kwoty 44 PLN. Obowiązek złożenia takiej deklaracji powstanie dopiero w kwartale, w którym zostanie osiągnięta ww. kwota, z uwzględnieniem zasady, iż mają to być deklaracje za poszczególne kwartały, a nie jedna tzw. zbiorcza deklaracja. Powyższa zmiana ustawy oznacza również, iż podmioty, o których była mowa wcześniej, nie są obowiązane do składania tzw. deklaracji zerowych. (m)

×